Haberler

Yurt Dışı Fuara Katılmak Zor Değil

Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile üretici organizasyonlarının yurtdışı fuarlara katılımlarına, aynı zamanda sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılıma ilişkin harcamalarının desteklenmesi bu programların temelini oluşturuyor. Destekler Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, yurtdışı fuarlara bireysel veya milli düzeyde katılımlarını sağlayarak, Türk ürünlerinin pazarlanmasına ve yerinde tanıtımının yapılmasına destek sağlıyor. Katılımcıların, bu tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini stantlarında sergilemeleri gerekiyor. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket gibi ürünlerle katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azam; 36 metrekare üzerinden destekleniyor.

DESTEK, YURTDIŞI FUARIN GENEL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARA MİLLİ KATILIM VEYA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI OLMASI HALİNDE 10 BİN DOLARI. SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARA MİLLİ KATILIM. YABANCI FİRMA KATILIMLI SEKTÖREL FUAR VEYA SEKTÖRELTÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI OLMASI HALİNDE İSE 15 BİN DOLARI GEÇEMİYOR.

Bilinmesi gereken bazı tanımlar

Kuruluşlar: Ekonomi Bakanlığı tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurtdışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşlar.

Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurtdışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluştan.

Katılımcı: Tebliğ kapsamındaki yurtdışı fuarlara katılan veya Desteklenecek sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar tesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türkiye’de kumlmuş, ihracı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kuram, kuruluş veya üretici organizasyonu.

Üretici veya İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri.

Yurtdışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurtdışmda düzenlenen Türk ihraç ürünleri fuan, sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya milli katılım organizasyonunu.

Milli Katılım: Yurtdışmda düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalannm Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımı.

Bireysel Katılım: Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurtdışmda düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımları.

Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörler-ce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurtdışı fuar organizasyonları.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurtdışı fuar organizasyonları.

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünleri tanıtımı amacıyla yurtdışmda gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların katılımına açık uluslararası sektörel nitelikli fuar organizasyonları.

Katılım Bedeli: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stant konstrüksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedeli.

ÜRÜN TEŞHİR ŞARTI

Katılımcıların, bu tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini startlarında sergilemeleri gerekiyor. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket gibi ürünlerle katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 metrekare üzerinden destekleniyor.

A) YURTDIŞI ORGANİZASYONLARINDA KATILIMCILARIN DESTEKLENMESİ

Bir organizatör tarafından gerçekleştirilen yurtdışı fuarlarda katılımcıların desteklenmesi kapsamındaki yurtdışı fuar organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve stantta görevli en fazla iki temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının yüzde 50’si ödeniyor. Destek, yurtdışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde

10 bin doları, sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15 bin doları geçemiyor. Başvuruların, fuarın bitiş tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde bakanlıkça belirlenen ihracatçı birliği genel sekreterliğine yapılması gerekiyor.

Önemli uygulama başlıkları

Komple tesis imalatı, makine, yat imal: ve otomotiv ana sanayi sektöründe faali gösteren katılımcıların fuar nakliye raflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 doları geçmemek üzere yüzde 50’si destek kapsamında.

Doğallaş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 dolan geçmemek üzere yüzde 50’si, katılım bedeline ilaveten destekleniyor.

Katılımcı Sektörel Dış Ticaret Şirketi ise, destek miktan yüzde 75 olarak uygulanıyor.

Katılımcının gen mühendisliği, biyo-teknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nanoteknolo-ji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konulannda üretim yapması durumunda destek miktarı yine yüzde 75’e çıkıyor.

Üretici ve imalatçı organizasyonlannın katılacağı yurtdışı fuar organizasyonlan da yüzde 75 oranında destekleniyor.

B) YURTDIŞI FUARLARA İLİŞKİN ORGANİZATÖR TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Bu destekten yalnızda organizatör kuruluşlar yararlanabiliyor. Bakanlıkça görevlendirilen organizatörün, yurtdışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin veya katılımcıların, yahut yurtdışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurtdışmda gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetini desteklemek, bu programın temel amacı.

Organizatör kuruluşun tanıtım amaçlı yaptığı

■ Defile

■ Fuar konusu sektörle ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru

■ Reklam panolan, afiş, katalog, broşür/ kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

■ Elektronik ortamda tamtım/videowall, multivizyon gösterileri,

■ Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam,

■ Alanı 25 metrekareyi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcılara! veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stant

■ Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının yüzde 15’ini geçmemek üzere gösteri, etkinlik, trend alanı harcamaları destek kapsamında. Destek genel nitelikli fuarlar için 80 bin dolara kadar, sektörel nitelikli fuar olması halinde ise 120 bin dolara kadar ve yüzde 75 olarak uygulanıyor.

■ İlave tanıtım desteği başvurulan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından almıyor ve sonuçlandırılıyor.

DESTEK GENEL NİTELİKLİ FUARLAR İÇİN 80 BİN DOLARA KADAR, SEKTÖREL NİTELİKLİ FUAR OLMASI HALİNDE İSE 120 BİN DOLARA KADAR VE YÜZDE 75 OLARAK UYGULANIYOR.

C) SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

Bu programın amacı üretici veya dış ticaret şirketlerinin, bakanlığın belirleyerek ilan ettiği sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara katılımını desteklemek. İlgili fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi durumunda katılımcının, nakliye harcamaları, stant harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ve de katılımcıların starıtlarında görevlendireceği en fazla iki temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları nın yüzde 50’si, 15 bin doları aşmamak üzere ödenir.

Fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunulacak İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuann yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan veya stant metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasının ibraz edilmesi zorunlu tutuluyor. Başvurular, fuann bitiş tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılıyor.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

– Bireysel olarak katılım sağlayacağınız fuarların, bakanlığın belirlediği fuarlar listesinde olması zorunlu.

– İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, Türkiye ihracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ve ilgili olabilecek ticaret müşavirlikleri, ataşelikleri, kamu kurum ve kuruluşları, firmalar gibi diğer tarafların teklifi üzerine veya bakanlıkça uygun görülen fuarlar “Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine” dâhil edilip Bakanlık internet sitesinde ilan ediliyor.

– Listede olmayan ancak önemli olduğunu düşündüğünüz fuarlar için. Ekonomi Bakanlığına ilgili fuarın “Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine” alınması için talepte bulunabilirsiniz.

Önemli uygulama başlıkları

■ Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcılann fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10 bin doları geçmemek üzere yüzde 50’si destek kapsamında.

■ Doğaltaş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 doları geçmemek üzere yüzde 50’si, katılım bedeline ilaveten destekleniyor.

■ Katılımcı Sektörel Dış Ticaret Şirketi ise, destek miktarı yüzde 75 olarak uygulanıyor.

■ Katılımcının gen mühendisliği, biyotek-noloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda destek miktan yüzde 75’i, 15 bin dolar olarak uygulanıyor

■ Üretici ve imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuar organizasyonları da yüzde 75 oranında destekleniyor.

D) İLAVE DESTEKLER

Tebliğin ilave destekler kısmında iki başlığımız var: Hedef Ülke ve Prestijli Fuar destekleri.

Hedef Ülke Desteği: İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini sağlamak için, bakanlık tarafından her yü belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara katılan katılımcıların yüzde 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanıyor.

Prestijli Fuar Desteği: Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurtdışında düzenlenen,

– Sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması durumunda, stant ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla iki temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının yüzde 50’si,

– Bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stant harcamaları ve stantta görevlendirilen en fazla iki temsilcinin ekonomi sımfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuann yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının yüzde 50’si destek kapsamında 50 bin doları geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

Stand alanı

Yurtdışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların, asgari dokuz metrekare olmak üzere, azami 50 metrekareye kadar kiraladıkları stant alanı üzerinden fuar giderleri desteklerden yararlandırılıyor. 50 metrekare üzerinde stant alanı kiralanması durumunda, aşan kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanıyor.

Komple tesis imalatı, makine, mermer, doğal taş, seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayi, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stant alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 metrekarelik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari dokuz metrekare sınırlamadan muaf.

ORTAK NOKTALAR

– Destek kapsamındaki tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekli.

– Katılımcılar, yurtdışındaki fuar katılımları kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek başvuru süresi içinde ilgili hesaba aktarmakla yükümlü.

– Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul ediliyor

– Desteklerden yararlanmak için başvuruların ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde belirtilen kurum veya kurumlara yapılması gerek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu