Haberler

Konutta devlet katkısı 25 bin TL’ye çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın fınansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması planlanıyor. Teklife göre konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılıyor. Teklife göre Türk vatandaşlarının yurtiçinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek, ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, ödenecek devlet katkısı katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

TBMM’YE sevk edilen yeni ekonomi paketi işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık getiriyor. Teklif ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilme imkanı veriliyor. Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE artış oranı olarak belirlenirken, yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için alt sınır bin TL’ye çıkarılıyor.

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ YETKİSİ

AK Parti milletvekillcrince hazırlanan yürürlük ve yürütme dahil 71 maddeden oluşan kanun teklifi 30 Kasım Cuma günü TBMM’ye sevk edildi. Teklif ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılıyor.

Teklif ile Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanıyor. Bu düzenlemeyle sermayesinin tamamı bakanlığa ait olan varlık kiralama şirketleri kendilerine devredilen varlıkların, kamu yatırım projelerinin finansmanı da dahil olmak üzere ihraç amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu madde kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu varlıkları geliştirebilecek, varlıkları yönetici sıfatıyla yönetebilecek, söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

Teklife göre imalat sanayi yatırımlarında katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesi uygulaması 2019’da da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı’na uygulamaları beş yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor.

SÖZLEŞMELERE DÜZENLEME

Teklifle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, sözleşmelerin tasfiyesi ve devrine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Yeni düzenlemeyle, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla Türkiye’nin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamaması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor. Teklife göre 30 Haziran 2018 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiş olan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içerisinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayı halinde fesih edebilecek veya devredebilecek.

Öte yandan, tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisna 2023 sonuna uzatılıyor. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alman binde 1’lik pay kaldırılıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi ve tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanması için düzenlemeye gidiliyor.

Teklif ile kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olunması ve finansman sağlanması konusunda İller Bankası’na yetki veriliyor. İller Bankası’nın safi karının yüzde 51’inin nüfus ve altyapı sektörü kıstası olmadan yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanında hibe ve gerektiğinde faiz desteği şeklinde kullanılabilmesi, banka aktif büyüklüğü ve kredi hacminin artması neticesinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırılması ve bankanın gelir temin etmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜRK REASÜRANS A.Ş. KURULACAK

Yurtiçi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ve reasürans teminatı sağlamak amacıyla sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Türk Reasürans A.Ş. kurulacak. Şirket, ana sözleşmesi üç ay içinde yapılacak ilk genel kurulun onayı ile yürürlüğe girecek. Şirketin faaliyet konusu, merkezi amacı, kaynakları, sermaye yapısı, hisseleri, organları, hesapları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar ana sözleşmesinde belirlenecek.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta veya reasürans teminatı verebilecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na ek madde eklenmek suretiyle tacir tüzel kişilerin doğrudan, ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermesi halinde suç isnadı ile karşılaşmasının önüne geçilmesi ve bu mahiyetteki ödünç para verme işlerinin yapılabilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmeye devam edilmesi öngörülüyor.

Osman ARIOGLU / Gelir İdaresi eski Başkanı
“Uygulamadaki tereddütleri gideriyor”

Süresi dolmuş bazı teşvikleri uzatma, eksik kalan yönü tamamlama, uygulamadaki tereddütleri giderme özelliği var. Varlık finansman fonlarının sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV’den istisna getirilmesi buna örnek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanması, kamuya yeni bir enstrümanı kazandırılması anlamında önemli.

Dr. Resul KURT / Sosyal Güvenlik Uzmanı
“Çalışanların yararına oldu”

Mevcut uygulamada bir kişinin işsizlik parası alması için kesintisiz 120 gün çalışması lazım. Son 120 günde keyfi devamsızlık yapanlar, son 10 yıldır işsizlik sigortası primi ödüyor olsalar da bu uygulamadan faydalanamıyorlar. Bu da uygulamada ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor ve birçok kişinin işsizlik sigortasından yararlanmasını zorlaştırıyor, hatta imkansız kılıyordu. Böyle bir düzenlemeye gidilerek prim ödeyerek sürekli çalışma şartının hizmet akdine tabi olma şeklinde esnetilmesi çalışanların yararına olmuştur.

Ali KOPUZ / İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı
“İtici güç olacak”

Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisnanın 2023 sonuna kadar uzatılması, lisanslı depo kapasitesinin tamamlanması, sistemin oturması açısından önemli bir düzenleme. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde l’lik payın kaldırılması da belki yekûn olarak küçük ama üretici için oldukça önemli bir düzenleme. Bu kesintiler, üreticinin şevkini kırıyordu. Kanun teklifi ile süresi dolmuş bazı teşviklerde süre uzatımına gidiliyor. Bugün banka faizleri çok yüksek. Bu dönemde teşviklerden daha fazla yararlanma ihtiyacı doğacak. 0 nedenle düzenlemelerin üretici, yatırımcı için itici güç olacağına inanıyorum.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi

Teklife göre uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Komite, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması ve reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde işbirliğinin tesis edilmesi, bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması amacıyla kuruluyor. Komiteye üye kurum ve kuruluşlar ile komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik ile belirlenecek.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu