Haberler

Kişisel verileri kullananlara ceza yağacak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin, muhtelif yollarla hukuka aykırı olarak temin edilmesi, işlenmesi ve erişilmesine ciddi yaptırımlar uygulanıyor…

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak vc özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanıyor. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik jölan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

YAPTIRIM VE CEZASI VAR

21 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/308 sayılı Karara göre, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılmasına ağır yaptırımlar getirilmiş bulunuyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğu tespit edilmiş durumda. Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 6698 sayılı KVKK’nun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddesine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen;

■ Bu mahiyetteki yazılımları/program lan/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158’inci Maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,

■ Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci Maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

■ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15’inci Maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alman bu ilke kararının Resmi Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiş bulunuyor.

PARASAL CEZALAR ÇOK AĞIR

6698 Sayılı KVKK’nun ilgili maddelerinde suçlar ve kabahatler aşağıdaki gibi düzenlenmiş bulunuyor.

Suçlar: Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140’ıncı Madde hükümleri uygulanır. Kanunun ilgili hükmüne aykırı olarak kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138’inci maddesine göre cezalandırılır.

Kabahatler: Aşağıda sayılan eylemler kabahat olarak kabul edilerek ayrıca ciddi parasal cezalar öngörüyor.

■ Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar,

■ Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar,

■ Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar,

■ Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilir.

Yukarıda sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurul’un yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurul’a bildirilir. Öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanıyor.

TALHA APAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu