Haberler

Hazine’ye ait tarım arazileri satışı ve kiralanması

Yüzlerce kamu taşınmazı için ihaleye çıkıldı, 8 bin 600’ü aşkın taşınmaz ise satışa hazırlanıyor. Tarım arazilerindeki mülkiyet sorunları çözüldü. 2/B arazilerini kullananlara ödemeler için ek süre verildi…

Kamunun sunduğu bu fırsat kaçmaz

ÇİFTÇİDEN yatırımcıya, orman köylüsünden turizmciye kadar milyonların yüzünü güldürecek kamunun taşınmaz fırsatları sürüyor. İmar Barışı ile 13 milyon konutun imar ve iskan sorununun çözülmesine yönelik önemli bir adım atılırken, tarımsal üretimin desteklenmesi ve tarım arazileri üzerindeki bazı mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalar art arta hayata geçiriliyor.

Çiftçiler, ecrimisil ödeyerek kullandıkları Hazine’ye ait taşınmazları uygun fiyatla doğrudan kiralama ve satın alma hakkına kavuşurken, Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralanabiliyor. Hâzineye ait tarım arazilerinin, tarımsal üretim yapan kooperatiflere uygun bedellerle kiralanmasının yolu açılırken, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki Hazine’ye ait tarım arazileri ile 2/B alanlarına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerini kaçıranlara 30 Kasım’a kadar ck süre tanınıyor. Kamu taşınmazları üzerinde bulunan ve tahsis süreleri kısalan turizm yatırımlarının süreleri 49 yıla uzatılabiliyor. Orman vasıflı taşınmazlar ile kıyıda kalan yerler hariç diğer taşınmazlar turizm yatırımcısına doğrudan satılabiliyor. Başta üretim, yatırım, ağaçlandırma amaçlı olmak üzere binlerce kamu taşınmazı satılacak veya kiralanacak, özelleştirme idaresi Başkanlığı (ÖIB) bir yandan kamu taşınmazlarını ihalelerle satışa çıkarırken, diğer yandan 2 bine yakın kamu taşınmazını özelleştirmeye hazırlıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü yaklaşık 433 taşınmaz satışı için ilana çıkarırken, 6 bin 600 taşınmazın ihale sürecine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta itibarıyla 26 taşınmaz için kiralama ilanına çıkan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 316 taşınmazı da kiralama ihalesi için hazırlıyor.

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

Hazine’ye ait tarım arazileri, tarımsal üretimin desteklenmesi ve tarım arazileri üzerindeki bazı mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla satılıyor ya da kiralanıyor. Hükümet, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında kapsamı genişleterek, belediye mücavir alan sınırları içerisinde olan tarım arazilerinin de kullanıcı, kiracı ve hissedarlarına rayiç bedel üzerinden ve 20 yıl tarımsal amaçla kullanılması koşuluyla doğrudan satışına ilişkin düzenleme yaptı.

Ayrıca belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki Hazine’ye ait tarım arazilerine ilişkin yapılan düzenleme ile süresi içinde başvurmayan, kendisine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyen, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyenlerin başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım 2018’e uzatıldı.

Maliye Bakanlığı bu kapsamda bugüne kadar 41 bin taşınmazın 666 milyon TL bedelle satışını gerçekleştirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamaya göre, bu bedelin 267 milyon TL’si tahsil edildi. 50 bin kişiye tapuları verildi.

2/B İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Hükümet, 2/B alanlarına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerini uzattı. Vatandaşların uzun yıllardır kullanıcısı oldukları 2/B taşınmazlarındaki mülkiyet sorunlarını çözmek ve bu taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla 26 Nisan 2012’de düzenleme yapılmıştı. 7 Mart 2018 olan başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine uzatıldı. Yapılan düzenlemeden süresi içinde başvurmayan, kendisine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyen, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen vatandaşlar yararlanabilecek.

Maliye Bakanı Ağbal’ın yaptığı açıklamalara göre, bu kapsamda, 2/B kapsamında satışı mümkün 519 bin taşınmaz 10.7 milyar TL bedelle satılırken, bunun 7.8 milyar TL’si tahsil edildi. 728 bin kişi tapusunu aldı. Böylece 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, satış bedelini süresinde ödemeyen yaklaşık 52 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 11 bin kişi olmak üzere yaklaşık 126 bin kişi bu düzenlemeden yararlanacak.

TARIMSAL AMAÇLI KİRALAMALAR

Hükümet, çiftçilere ecrimisil ödeyerek kullandıkları Hazine’ye ait taşınmazları uygun fiyatla doğrudan kiralama ve satın alma hakkı getirildi. Hazine’ye ait tarım arazileri 31 Aralık 2017’dcn önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen çiftçilere kullandıkları bu arazileri Defterdarlıklarca belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanacak.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanındı. Böylece, Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanımını sözleşmeye bağlayarak çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlanmakla birlikte işgalen kullanımından kaynaklanan ihtilaflar giderilecek.

TIBBI VE ARAMOTİK BİTKİ ÜRETİMİ

Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralanabiliyor. Türkiye’nin ekolojik zenginliği nedeniyle doğadan toplanan ve kültür yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri açısından büyük bir potansiyele sahip olup, mevcut potansiyelin ortaya çıkartılması ve bu bitkilerin yurtiçinde üretiminin artırılarak ithalatın azaltılması amacıyla, Hazine taşınmazlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek amacıyla kiralanması teşvik edildi. Bu kapsamda; Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere rayiç bedelin binde biri bedel üzerinden, çok yıllık bitkiler için 10 yıla tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebiliyor.

Bu amaçla, belirlenecek ya da vatandaşlarca talep edilecek taşınmazlar idarenin internet sayfalarında, gazetelerde, ilgili belediye, ticaret, sanayi ve ziraat odalarında ve taşınmazın bulunduğu mahalle/köyde ilan edilerek duyuruluyor. İlan üzerine başvuranlar arasında, bu tebliğde yer alan kriterlere göre yapılacak puanlama ile kiralanacak hak sahibi belirlenecek. Bu puanlama yapılırken taşınmazın bulunduğu yerde yaşayanlara öncelik tanındı. Son olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü 10 ilde 23 taşınmaz için ilana çıktı. 21 Mayıs’ta başlayan başvurular 20 Haziran 2018’de mesai bitiminde sona erecek. Başvurular ilgili idareye (defterdarlık, il ve ilçe Milli Emlak Müdürlüğü’ne) yapılacak. İlan bilgileri http://www.millemlak.gov.tr ve ilgili idarelerin web adreslerinden görülebilecek.

UYGUN BEDELLİ KİRALAMA

Türkiye’de orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralaması teşvik ediliyor. Belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan Hazine taşınmazları üzerinde 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor. Bu sürenin bitiminde projesinde belirtilen süreyle sınırlı olmak kaydıyla 10’ar yıllık dilimler halinde kiralama yenileniyor. Örneğin, bu süre toplamda cevizde 150 yıla, bademde 60 yıla çıkıyor.

Ayrıca Hazine’ye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapan kooperatiflere uygun bedellerle kiralanıyor. Hazine’ye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına 492 sayılı Kanunun 63.maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabiliyor. Bu kiralamalarda ilk beş yıl için belirlenen bedelin yüzde 50’si alınıyor.

TURİZM YATIRIMLARINDA SÜRE UZATIMI

Hükümet, turizm sektöründe yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının krcdibilitesinin artırılması amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre yatırımcı ve işletmecilere turizm tesisi yapmak amacıyla kamu taşınmazları üzerinde verilen süreler bir defaya mahsus yararlanma bedeli alınmak suretiyle 49 yıla uzatılabilecek. Milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde ise kira sözleşmeleri, 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabilecek.

49 yıllık süre boyunca devam eden sözleşme hükümleri uyarınca alınmakta olan yıllık bedellerin alınmasına da devam edilecek. Öte yandan orman vasıflı taşınmazlar ile kıyıda kalan yerler hariç diğer taşınmazlar turizm yatırımcısına doğrudan satılabilecek. Satış bedeli taşınmazın rayiç bedeli üzerinden belirlenecek. Bu bedel belirlenirken yatırımcının kendisinin inşa ettiği yapı ve tesislerin yalnızca enkaz bedeli dikkate alınacak. Ayrıca turizm tesislerinin nevi ve miktarı, tür, sınıf ve kapasite değişikliklerine imkan verilebilecek ve ayrıca orman vasıflı taşınmazlar hariç kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulabilecek.

LOJMANLARDA ÖNCELİK MEMURUN

Kamu lojmanlarını öncelikli satın alma hakkı memura verildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarına göre, satışa öncelikle kat mülkiyeti olan konutlarda halihazırda oturan ve satın alma talebi bulunan konutlarla başlanacak. Kat mülkiyeti bulunmayan konutların da kat mülkiyetinin çıkarılması sağlanacak ve onlar bundan sonra satışa konu edilecek. Şu anda savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman bulunuyor. Bu lojmanların satışını, kamu kurumlarının yapacağı çalışmalar çerçevesinde, öncelikli olarak içinde oturan memurun talebi üzerine yapılacak. İhaleye çıkılacak ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkı ilk olarak memura verilecek. Memur ihale sonucunda oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alabilecek. Taksitle ödemek isterse yüzde 25’i peşin, 48 aya kadar taksit imkanı verilecek. Memur bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek.

SULTANBEYLİ’YE MÜJDE

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik çıkarılan torba yasa ile İstanbul Sultanbeyli ilçesinde 40 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuşturulacak. İlçede tapu maliki ile fiili kullanıcının farklı kişiler olması nedeniyle, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorununun çözülmesi amacıyla, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın almalarına imkan sağlanacak. Bu kapsamda Sultanbeyli’de 200 bin kişinin mülkiyet sorunu çözülecek. Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca yürütülen trampalar sonucunda 2.8 milyon metrekarelik alan Hazine adına tescil edildi ve Sultanbeyli Belediyesi’ne devredildi. Bu taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek fiili kullanıcılarına, daha önce bölgede satılan 2/B taşınmazlarının satış bedeli dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden yine 2/B Kanunu’ndaki satış ve ödeme kolaylıklarıyla Sultanbeyli Belediyesi tarafından satılacak. Yapılacak uygulama sonucunda 20 bin taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerindeki yaklaşık 60 bin bağımsız bölümün fiili kullanıcılarına satılması öngörülüyor.

TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRMELERİ

ÖİB portföyünde satışa hazırlanacak yaklaşık bin 900 taşınmaz bulunuyor. 23’ü İstanbul, yedisi Ankara, altısı İzmir olmak üzere taşınmazların 49’u, l’inci Proje Grup Başkanlığı Portföyü’nde bulunuyor. Bu taşınmazların büyük bir bölümü küçük arazilerden oluşuyor.

2’nci Proje Grup Başkanlığının gayrimenkul portföyünde İstanbul Şile’de 13 arazisi yer alıyor. Bu araziler içinde Şile Balıbey Mahallesfndeki 32 bin 923 metrekarelik ve 20 bin 800 metrekarelik iki taşınmaz ile Çavırbaşı Mahallesi’ndeki yaklaşık 29 bin metrekarelik parsel dikkat çekiyor. 2. Proje grubunun şirket portföyünde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş,’nin Mitaş Enerji ve Maden İnşaat İş-leri’ndeki yüzde 0.0663, Milli Reasürans T.A.Ş’nin yüzde 3.37, Companie Financiere Ottomane S.A’nin yüzde 3.81, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.’nin yüzde 0.003 iştirak hisseleri ile Sümer Holding’in Borusan-Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 1.35 iştirak hisseleri bulunuyor.

4’üncü Proje Grup Başkanlığı’nın portföyünde 51 ’i Ankara, dokuzu Adana, ikisi İstanbul, biri Antalya, biri de Afyonkarahisar’da olmak üzere 64 taşınmaz yer alıyor.

6’ncı Proje Grup Başkanlığı portföyünde 253’ü Maliye hâzinesi, ll’i Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 15’i Karayolları Genel Müdürlüğü, 15’i TİGEM, 597’si Türkiye Şeker Fabrikaları, biri Sümer Holding adına kayıtlı olmak üzere toplam 892 adet taşınmaz yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait Taksim Otelcilik A.Ş. (yüzde 31.425) ve Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’deki yüzde 40 iştirak hisseleri bulunuyor.

7’inci Proje Grup BaşkanlığıPortföyü’nde Adana’dan Ankara’ya, Hatay’dan Manisa’ya 60’m üzerinde ilde toplam 764 taşınmaz özelleştirilmeye hazırlanmayı bekliyor.

8’inci Proje Grup Başkanlığı’nda 65’i Ankara’da, ikisi İstanbul’da olmak üzere toplam 76 taşınmaz bulunuyor. 9’uncu Proje Grup Başkanlığı’nda ise Adana, Ankara, Denizli, Erzurum, İzmir, Muğla, Muş, Sakarya ve Yalova’da olmak üzere toplam 44 taşınmaz yer alıyor. 10’uncu Proje Grup Başkanlığı Portföyü’nde Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir ve Muğla illerinde Maliye hâzinesine kayıtlı 25 taşınmaz bulunuyor.

İLK TATİL KÖYÜ ÖZELLEŞİYOR

ÖİB, Kasım 2017’de ÖYK kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye hâzinesine kayıtlı İzmir Foça İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatı bir bütün halinde 49 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirecek.

İhalede son teklif verme tarihi 20 Temmuz 2018 saat 17.00 olacak. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak, “açık artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Foça Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan Foça Tatil Köyü için geçici teminat bedeli 2 milyon TL olarak belirlendi. Türkiye’nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan Foça Tatil Köyü 1967-2005 tarihleri arasında faaliyet göstermişti. Beş parselden oluşan taşınmaz yaklaşık 280 bin metrekare büyüklüğe sahip.

TAŞUCU LİMANI’NDA ÖZELLEŞTİRME

ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Mersin Silifke’de Taşucu liman sahasında bulunan taşınmazların özelleştirme ihalesini yapacak. Buna göre Taşucu liman sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazı “satış” yöntemiyle, Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek. Geçici teminat bedelinin 15 milyon TL olarak belirlendiği ihalede son teklif verme tarihi 1 Ağustos 2018’e ertelendi. İhale “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. 15 Kasım 1985’de işletmeye açılan TDI Taşucu Limam’nın mevcut teorik kapasitesi; 900 bin ton/yıl boşaltma, 300 bin ton/yıl yükleme olmak üzere yılda 1.2 milyon ton.

ANKARA’DA TAŞINMAZ SATIŞI

ÖİB, Ankara Yenimahalle İlçesi Akköprü Mahallesi ve Varlık Mahallesi’nde bulunan büyük bir bölümü Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazların özelleştirme ihalesini yapacak. Geçici teminat bedelinin 10 milyon TL olarak belirlendiği ihale için son teklif verme tarihi 2 Temmuz 2018 olacak. İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Ankara’da Yenimahalle ve Gölbaşı’nda bulunan ÖİB’ye ait taşınmazların satışı ihalesi için son teklifler 29 Haziran’da verilecek. Geçici teminat bedeli 20 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen 27 taşınmaz bu kapsamda özelleştirilecek.

ÖİB’nin Ankara Gölbaşı, Antalya Manavgat, İstanbul Başakşehir, Silivri ve Ümraniye, Muğla Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bulunan dokuz taşınmaz içinse son teklifler 16 Temmuz’da alınacak. Taşınmazların geçici teminat bedeli 100 bin TL ile 2.5 milyon TL arasında değişiyor. Taşınmazlar arasında geçici teminat bedeli 2.5 milyon TL olarak belirlenen Muğla’nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesindeki 64 bin 135 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile geçici teminat bedeli 2 milyon TL olan İstanbul’un Ümraniye İlçesi Küçükbakkal Mahallesi’ndeki 18 bin 689 metrekare yüzölçümlü taşınmaz dikkat çekiyor. Bu grupta yer alan diğer taşınmazlara bakıldığında Antalya Manavgat’taki taşınmazlar 4 bin 762 metrekare ve 10 bin 178 metrekare büyüklüğe ulaşırken, İstanbul Başakşehir’de-ki taşınmaz 9 bin 550 metrekare, Silivri’deki taşınmaz 5 bin 120 metrekare, Muğla Fethiye’deki taşınmaz bin 287 metrekare.

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak. Açık artırma suretiyle sonuçlandırılabile-cek. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilecek.

ALPU KÖMÜR REZERV ALANI

ÖİB, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait kömür rezerv alanı ile bu rezerve dayalı santralin ve diğer varlıkların yapılacağı alanların özelleştirmesini de yapacak. Buna göre Enerji Üretim Alaninda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla, Eskişehir Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve EÜAŞ’a ait olan ruhsatlı sahada Kömür Rezerv Alaninın “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edilecek. Bahse konu alanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 15 Ağustos 2018 günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı. İhalede geçici teminat bedeli 25 milyon TL olarak belirlendi. Özelleştirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak ESA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık eksiltme suretiyle sonuçlandırı-labilecek.

Bu yaz yapılacak özelleştirmelerden bir diğeri ise Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi olacak. Geçici teminat tutarının 5 milyon TL olarak belirlendiği ihalede son teklifler 16 Temmuz 2018’de alınacak. EÜAŞ’a ait Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar (”Tortum HES”) “İşletme Hakkının Yerilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek. İhale, kapalı zarf içerisinde birden fazla teklif sahibinden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

433 TAŞINMAZ SATIŞTA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 8 Haziran itibarıyla yaklaşık 433 taşınmaz satışı için ilana çıkarken, 6 bin 609 taşınmazı da satışa hazırlayacak. Hazine taşınmazlarının satışında KDV alınmıyor, iki yıl taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca beş yıl emlak vergisi ödenmiyor. Geçen hafta itibarıyla 26 taşınmaz için kiralama ilanına çıkan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 316 taşınmazı da kiralama ihalesine hazırlayacak. Hazine taşınmazlarında yapılacak kiralama işlemlerinde sabit tesis yapılmadan 10 yıla kadar kiralama süresi, KDV’siz ödeme, kullanıcılarına tarım arazilerinin doğrudan kiralanması, ağaçlandırma amaçlı kiralamalarda ilk beş yıl yüzde 50 indirim sağlanıyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, mülkiyeti hâzineye ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları “irtifak hakkı” ile yatırımcılara sunuyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde altı taşınmaz için irtifak hakkı ihalesi ilanına çıkılırken, 50 taşınmaz ise irtifak hakkı ihalesi için hazırlanıyor. Başta eğitim, turizm, sanayi, enerji, tarım ve hayvancılık, sosyal ve kültürel amaçlı yatırımlar olmak üzere yatırımcılara doğrudan satın alma imkanı, bir dilekçe ile başvuru, uzun süreli sözleşme imkanı, ilk üç yıl yüzde 70 indirim gibi fırsatlar veriliyor.

Yatırım teşvik kapsamında 11 taşınmazı başvuruya çıkaran Milli Emlak, 602 taşınmaz için de çalışmaları sürdürüyor. Eğitim, hayvancılık, turizm ve tarımsal yatırımlarda vatandaşa bir dilekçe ile başvuru, bedelsiz ön izin, 49 yıl süre, emlak vergi değerinden hesaplanacak yıllık bedel, ilk üç yıl yüzde 70 indirim, hasılattan pay alınmaması, doğrudan satın alma gibi fırsatlar veriliyor.

Milli Emlak, ayrıca tekli eğitimi desteklemek amacıyla biri Yalova’da diğeri Edirne Keşan’da olmak üzere iki taşınmaz için arsa karşılığı okul ilanına çıktı. Geçen hafta Malatya’da iki taşınmaz bu çerçevede ihale edilmişti. Yalovada’daki taşınmaz için ihale tarihi 11 Temmuz 2018, Edirne’deki için 24 Temmuz 2018. Okul ihaleleri işlemlerinde KDV’siz Hazine taşınmazı edinimi, banka teminat mektubu ile hemen teslim ve harçsız tapu imkanı veriliyor.

AĞAÇLANDIRMA İLANLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilecek taşınmazların ilanına çıktı. Tunceli, Burdur, Giresun, Kilis, Tekirdağ, Samsun, Eskişehir, Karabük ve Uşak’ta bulunan toplam 23 taşınmaz bu kapsamda kiralanacak. 4 Haziran’da başlayan başvurular 30 gün süreyle ilgili il defterdarlıklarına yapılacak. Taşınmazların büyüklüğü 24 bin metrekare ile 257 bin metrekare arasında değişiyor.

Ayrıca Gaziantep Şehitkamil ilçesi Türkyurdu’nda 20 bin 700 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ağaçlandırma amaçlı kiralanması için ilana çıkıldı. Başvuru 25 Haziran 2018 günü saat 17.00’ye kadar yapılacak. Başvuru bedeli birinci grup için 404 TL, ikinci grup için 4 bin 40 TL olarak belirlendi. Taşınmazların bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan, köyün nüfusuna kayıtlı olmayıp orada oturan gerçek kişiler (birinci grup) 100 bin metrekareye kadar taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilecek. İkinci grup, tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler (ikinci grup) 3 milyon metrekare kadar taşınmaz için hak sahibi olabilecek. Kırklarcli’nin Babaeski ilçesi Nadirli Köyii’nde 25 bin 788 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek. Başvurulan 19 Haziran 2018 günü saat 17.00’da sona erecek. Başvuru bedeli birinci grup için 408.9 TL, ikinci grup için 4 bin 89 TL olacak. Giresun’un Güce ilçesi Kulancak Köyü’nde 24 bin 92 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek. Başvurular 3 Temmuz 2018 günü saat 17’de sona erecek. Başvuru bedeli birinci grup için 391.26 TL, ikinci grup için 3 bin 912,67 TL olacak.

Bu arada Milli Emlak Genel Müdürlüğü, “SİT- trampa” kapsamında Hazine’ye ait yeni taşınmazlar listesini de yayınladı. Bu kapsamda 29 ilde irili ufaklı 137 taşınmaz için ilana çıkıldı. Bu iller Arasında Ankara, Muğla, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir de yer alıyor.

Tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilecek araziler

tibbi aromatik

Yatırım teşvik kapsamında başvuruya çıkarılan hazine arazileri

tesvik hazine arazileri

agaclandirma ilanlari

Hüseyin DEMİRTAŞ / Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı
“Toprak reformu kadar önemli”

Hazine arazilerinin çiftçiler tarafından kullanımı Türkiye’de oldukça yaygın bir uygulama. Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Ocak 2016 itibarıyla Hazine’ye ait 1 milyon 371 bin 547 tarla var. Bu tarlaların toplam alanı 17.3 milyar metrekare. Hazine arazilerinin bedelsiz olarak kullandırılması ve on yıl sonunda isteyenlere rayiç bedelin yarı fiyatına satılması topraksız ya da az topraklı köylüler açısından bir tür ‘toprak reformu’ olarak değerlendirilebilir. Ancak bu arazilerin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok büyük alanlar kaplayabildiği ve bu topraklara tasarruf edenlerin büyük toprak sahipleri olduğu da bir gerçek. Bu durumda haksız tasarrufun bir kazanıma dönüşmesi söz konusu. Bize göre tarla vasfında olan ve çiftçi tarafından bizzat işlenen araziler büyüklüklerine göre tasnif edilmeli ve yetersiz toprağı olan çiftçilere mevcut koşullarda [ödeme gücü olmayanlara ücretsiz olarak) işleme ve belirli bir süre sonunda mülkiyeti elde etme hakkı verilmeli. Belediye sınırları içerisindeki hazineye ait tarım arazileri daha önce bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuşlardı.

Büyükşehir Yasası ile 16 binden fazla köy mahalle statüsüne alındığından bu durum uygulamada sorunlar ve eşitsizlikler yaratacak. Diğer yandan uygulama birçoğu hızla kentleşme süreci içine girmiş olan bu tür bölgelerde haksız arazi rantı elde etmek isteyenler için bir fırsata da dönüştürülmemeli.

Timur BAYINDIR / Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı
“Şartların daha uygun olması gerekiyor”

Yatırımcı ve işletmecilere turizm tesisi yapmak amacıyla kamu taşınmazları üzerinde verilen süreler bir defaya mahsus yararlanma bedeli alınmak suretiyle 49 yıla uzatılması veya satın alma imkanı verilmesi sektörün beklediği önemli bir adım. Tahsis sürelerinin çoğu bitmişti, yaşlanan yatırımların yenilenmeye ihtiyacı vardı. Süre sonu geldiği, zaman biraz daraldığı için pek yenilemeye gitmiyorlardı. Ancak şartların da daha uygun olması gerekiyor. Kiralamayı uzatmak ve yatırım yapmak gibi ağır şartlan var. Keşke özel sektörle konuşarak bu şartları belirleselerdi. Yatırımcılar, tesislerin de yenilenmesi gerektiği için rakamları biraz yüksek buluyor. Turizm yatırımları canlanıyor, hızlanıyor. 3-4 yıldızlı otellere kayma var. Yatırımlar ağırlıkla en çok turistin geldiği bölgelerde. Bunun Anadolu’ya yayılması lazım. Madem böyle büyük bir turizm hamlesine girişiyoruz, yatırımlarda tüm Türkiye’nin devrede olması lazım. Ecrimisil fiyatlarının da daha makul olmasını talep ediyoruz.

Merih ESKİN / TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Üyesi
“Teknoloji yoğun sektörlere tahsis edilmeli”

Makine ve teçhizat sektörü yatırımları için merkeze çok uzak yöreler uygun değil. Bütün teknik donanımlar, teçhizatta kaliteli işgücü olarak merkezden ayrılmak istemiyorlar. Büyük şehirlerde odaklanan sektör yapımız var. Yatırım için büyük arazilere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle yatırım için arazi bulmak mümkün değil. Çalıştığımız sektör ağır sanayi olduğu için mevcut yapıyı taşımak çok kolay değil. Ayrıca üniversitelerle yakın olmak gerekiyor. Makine sektöründe, yazılım, akışkan teknolojileri, özel devre yapıları var. Bütün teknolojisi yüksek multidisipliner bilgi ve insan gücü gerekiyor. ÖİB’nin ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz ihaleleri ve ilanları ilgimizi çekiyor.

Devletin elindeki araziler bu açıdan incelenmeli, en uygun yerler, teknoloji yoğun sektörlere tahsis edilmeli. Bunda da makine ve teçhizat sektörü öncelikli olmalı. Muhakkak makine sektörüne yönelik bir işaret gerekiyor.

Timur ERK / Kimya Sanayicileri Derneği Onursal Başkanı
“Kıyı Kanunu’nda değişiklik gerekiyor”

Kimya sektöründe dünya ölçeğinde büyük yatırımlar için uluslararası liman, tahmil-tahiiye ve arkasında da hinterlandı olan bir yer bulunması gerekiyor. Deniz kıyısında ve limanı olan bölgelerde büyük kimya sanayi yatırımları için uygun ölçekte arazi bulmak çok zor. Yer bulunduğunda ise Zeytin ve Kıyı Kanunu nedeniyle yatırım yapma olanağı yok. Bu sorunları aşmak için uğraşıyoruz. Henüz kimya sanayi

için özel ihtisas bölgesi olarak yer tayini yapılmış değil, beklenti içindeyiz. Büyük yatırımlar için şu anda bulunan birkaç yer var. Oraların kamulaştırması yapılmadı. Biri Adana Ceyhan’da 7 bin dönümlük arazi. Petrokimya ve petrol rafinerisi yatırımı yapılacak. Diğeri ise Kuzey Marmara’da bir alan. Daha yeri tam belirlenmiş değil. Zeytin olmadığı için Kuzey Marmara düşünülmüştü ancak orada da arazi verimli olduğu için denizin doldurulması gerekiyor. Bu nedenle Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor.

Zonguldak ve Trabzon’a Kıyı Kanunu’nda tanınan istisna var. Bu yatırımların gündeme geldiği yerlerde ise Kıyı Kanunu’nda değişiklik gerekiyor. Ayrıca bu tür kaynakların devlet tarafından yatırıma elverişli bir şekilde 30 yıl gibi bir süreyle tahsisi gerekli.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu