Haberler

Enerji Sektöründe Yeni Düzenlemeler

Hazırlanan kanun teklifi ile enerji sektörüne yepyeni bir çehre kazandırılması hedefleniyor. Kanun teklifi yerli kömür üretiminin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca yenilenebilir enerji üretim tesislerinde yerli malı kullanım şartı aranacak…

HÜKÜMET, enerji sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi, arz güvenliğinin sağlanması noktasında yerli ve yenilenebilir kaynakların çok daha hızlı sisteme dahil edilmesi için harekete geçti. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifine göre, yenilenebilir eneıji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için yurtiçinde üretim veya yerli malı kullanım şartı aranacak. Yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenen özel mülkiyete ait taşınmazlar acele kamulaştırılabilecek.

Yerli kömür üretimi desteklenecek, yerli kömürden elektrik üretimi yapan tesislerin çevre mevzuatıyla uyum süreci herhangi bir kesintiye uğramaksızın düzenlenecek.

enerji sektoru

Yurtiçinde yapılacak kamu ve özel sektöre ait hayati öneme sahip tesislerden rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülenler hakkında milletlerarası yükümlülükleri zamanında yerine getirmek için Kıyı Kanunu hükümlerine istisna getirile cek.

Nükleer santral sahalarında yapılacak tüm yapılarda, İmar Kanunu ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un yapı ruhsatı, yapı denetimi ve yapı kullanma iznine ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Maden ocaklarındaki metan gazı, doğalgaz olarak ekonomiye kazandırılacak. Ulusal topraklarda depolanacak doğalgaz miktarı artırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kömür madenlerine ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde ayrı ruhsatlara bağlanabilecek. Elektrikte kayıp kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin tüketiciden alınması yasal altyapıya kavuşacak. Kayıp ve kaçaklara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak. Mahkeme kararıyla, dağıtım şirketlerince tüketiciye ödenen kayıp-kaçak gibi bedeller, faturalar yoluyla geri alınacak.

“YENİ MODELLER VAR”

27 maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Komisyonda teklifle ilgili sunum yapan Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kanun teklifinin ağırlıklı olarak yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını artırmak için bu kaynakların piyasaya daha hızlı ve etkin girişini sağlayacak yeni yatırım modellerini öngördüklerini vurguladı. Yerli kömürden elektrik üretim yatırımlarının destekleneceğini ve çok daha kısa sürede bu yatırımların gerçekleştirilmesinin sağlanacağını belirten Albayrak, teklifin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve bu tesislerde kullanılan teknolojilerin de yurt içinde üretilmesini sağlayacak yeni düzenlemeler getirdiğine işaret etti. Teklif ile doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ithalatçı şirketlerin yüzde 10 olan depolama yükümlülüğünün yüzde 20 seviyelerine yükseltileceğini belirten Albayrak, yeni depolama tesislerinin Türkiye’nin uluslararası pozisyonlarını güçlendireceğini ifade etti.

KIYI KANUNU İSTİSNASI

Kanun teklifi ile Kıyı Kanununda yer alan kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin sınırlayıcı hükümlere istisnalar getiriliyor. Buna göre, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri veya ülke güvenliği ile doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziler, konut ve sosyal tesisler hariç olmak üzere harekat ve savunma amaçlı yerlerde Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Yurt içinde yapılacak kamu ve özel sektöre ait hayati önemi haiz tesislerden rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülenler hakkında Kıyı Kanunu hükümlerine istisna getirilecek.

NÜKLEERE DÜZENLEME

Nükleer santral sahalarında yapılacak tüm yapılar hakkında, her türlü sorumluluk münhasıran santral işletenine ait olmak üzere, İmar Kanunu ile Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un yapı ruhsatı, yapı denetimi ve yapı kullanma iznine ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Nükleer eneıji üretim tesisleri için alınacak yapı ruhsatı ve diğer mevzuattan kaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri belgeler ile üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belgeler üretim lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulacak. Bu üretim tesislerinde, üretim lisansı alınmadan önce üretim tesisi ile doğrudan ilgili olmayan yapıların inşasına başlanabilecek.

DEPOLANACAK DOĞALGAZ ARTIYOR

Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli günlük kapasite ihtiyacının kesinti olması durumunda da yönetilebilmesi amacıyla ulusal topraklarda depolanacak doğalgaz miktarı artırılıyor. Kanun teklifine göre her sene ithal edilecek doğal-gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal topraklarda yeraltı depolama imkanına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerden taahhüt ve garantiler alınacak. Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde depolama yükümlülüğü oranını, yüzde 20’den fazla olmamak üzere belirleyebilecek.

YERLİ MALI KULLANIM ŞARTI

Yenilenebilir eneıji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için yönetmelikle belirlenecek şekilde yurtiçinde üretim veya yerli malı kullanım şartı aranacak. Yenilenebilir eneıji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesislerinde hesaplanan fiyatlar toplamını geçmemek üzere, her bir yenilenebilir enerji kaynak alanı için Bakanlıkça belirlenecek tavan fiyatı üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat, o yenilenebilir eneıji kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca uygulanacak.

Yenilenebilir eneıji kaynak alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planlan düzenlenemeyecek. Özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir eneıji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, söz konusu alanlar üzerinde Kamulaştırma Kanunu uyarınca acele kamulaştırma yapılabilecek.

YERLİ KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, EÜAŞ ile bağlı ortaklıklarına ait varlıkların veya bu bağlı ortaklıkların hisselerinin yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖÎB) özelleştirilmesinin yapılması halinde, özelleştirme ihalesine yönelik olarak varlıkların veya hisselerin değer tespiti yapılmayacak. Elektrik enerjisi satış fiyatının belirlenmesi amacıyla pazarlık usulü uygulanacak, ihale sonucunda, varlıkların veya hisselerin devrine yönelik olarak, bedel alınmaksızın EÜAŞ ve ihale üzerinde kalan teklif sahibi arasında imzalanacak devir sözleşmesi ile eş zamanlı şekilde, kurulacak elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrik enerjisinin satrşma ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan teklif sahibi veya bağlı ortaklık ile TETAŞ veya EÜAŞ arasında ihale sonucu belirlenen elektrik enerjisi satış fiyatı üzerinden, elektrik satış anlaşması imzalanacak.

Belirlenen elektrik enerjisi miktarını, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış anlaşmalarından karşılayamayan TETAŞ, öncelikli olarak yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden birer yıllık sözleşmelerle temin etmek amacıyla elektrik enerjisi alım ihaleleri düzenleyebilecek.

İPTAL EDİLEN MADDE DÜZENLENDİ

Teklif ile “üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesine” ilişkin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen geçici madde yeniden düzenleniyor. Teklife göre, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, kamu üretim şirketlerine ve bunlara ait üretim tesislerine, bunlardan özelleştirilmiş olanlar veya özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31 Aralık 2019’a kadar süre tanınacak.

Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında, kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirenlerle, yürürlük sonrası özelleştirilecekler için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurula-mayacak, idari para cezası uygulanmayacak. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

KAYIP – KAÇAK YANSITILACAK

Kanun teklifi ile elektrikte kayıp kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin tüketiciden alınması yasal altyapıya kavuşturuluyor. Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan ancak tamını bulunmayan teknik ve teknik olmayan kayıp tanımlanıyor; bağlantı, dağıtım, perakende satış ve son kaynak tedarik tarifelerinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen ve bir somaki dönem uygulanması önerilen tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanacak ve onaylanmak üzere EPDK’ya sunulacak.

Dağıtım tarifeleri, dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim maliyeti, re-aktif eneıji maliyeti gibi dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim maliyeti, teknik veya teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif eneıji maliyeti gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşacak. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak. Teknik veya teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranların tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve esasları Kurul düzenleyecek.

ABONE GRUPLARI BELİRLENEBİLECEK

Onaylanan tarifeler içinde, tüzel kişinin tarife konusu faaliyetine ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamayacak. İletim ek ücreti istisna olacak. Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone gruplan belirlenebilecek. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılacak.

Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilecek. Bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmayacak.

EPDK tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak.

İADELER GERİ ALINACAK

Teklife eklenen geçici maddeye göre Kurul kararlarına uygun şekilde tahakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp-kaçak bedelleri ile ilgili olarak mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararma istinaden, dağıtım şirketleri ya da tedarikçi tarafından yapılan iadeler ve mahkeme kararında yer alan giderler dağıtım tarifeleri yoluyla karşılanacak.

Kanun teklifi yürürlüğe girinceye kadar, Kurul’ca yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ ve kararlarının bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

Elektrik dağıtım şirketlerine 2006-2010 döneminde özel maliyetlere aktarılan yatırım harcamaları ile 2010 sonu itibarıyla yapılan yatırımlar hesabında yer alan yatırım harcamaları toplamının, EPDK’ca onaylanmış yatırım tutarının üzerinde olması durumunda, 2010 sonu itibarıyla yapılan yatırımlar kapsamında yer alan ve Avrupa Yatırım Bankası ile Dünya Bankası’ndan kredi alınmak suretiyle yapılan yatırım harcamaları; faiz, enflasyon ve benzeri herhangi bir güncelleme yapılmaksızın 1 Ocak 2016’da başlayan dönemin tarife hesaplamalarında dikkate alınacak.

Önder KARADUMAN / Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yarışma usulü tartışılmalı

Kanun teklifinde doğalgaz depolama alanlarının artırılması, doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması ile ilgili düzenlemenin, YEK destekleme mekanizmasından yararlanan üretim santrallerine sağlanan teşviklerin bir kısmının kaldırılmasına yol açacağından endişe duyuyoruz. Hem üretim yapılamaması hem de ilave dengesizlik maliyetlerine maruz kalınabilir. Bu ise 5346 sayılı Kanunun ruhuna ters olacak ve bu teşvikten yararlanarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların beklentilerini sekteye uğratacaktır. Bu maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında fiyat eksiltmeye dayanan yarışma usulünün olası yarar ve zararlarının sektörde tartışılmamış olması bizleri kuşkuya düşürüyor. Madde yasalaşmadan önce bu usulün fayda ve zararları sektörle tartışılmalı. Tarifelerle ilgili düzenlemelerin, özellikle kayıp kaçak bedelleri ile ilgili gerek hukuki gerekse de uygulama boyutundaki karışıklıkları gidereceğini umuyoruz. Sistemdeki bir maliyet unsuru olan ve eninde sonunda tüketiciye yansıyacak kayıp kaçak bedelleri hakkında bu zamana kadar ortaya çıkmış yargısal kararlar sektörde ciddi bir soruna yol açtı ve firmaları mağdur etti. Teklif kapsamındaki düzenlemelerle birlikte sektörün üzerine çökmüş olan bu kara bulutun ortadan kalkacağını umut ediyoruz. TETAŞ’ın öncelikle yerli kömür santrallerinden elektrik satın alması hususundaki düzenlemenin hedeflenen liberal piyasanın oluşmasına engel oluşturacağını düşünüyoruz. Bu uygulama, Yİ ve YİD santralleri ile uygulanan liberal piyasa dışı uygulamaların devam edeceği anlamına gelecek ve ileriye yönelik rekabetçi piyasa beklentisini sekteye uğratacaktır. Düzenlemenin diğer alternatif yakıtlı üretim santrallerine de yansıtılması doğru olacak.

Metan gazı doğalgaz piyasasına sunulacak

Kanun teklifi ile kömüre bağlı metan gazının doğalgaz piyasasında piyasa faaliyetine konu edilebilmesinin yolu açılıyor. Buna göre yeraltı işletmesi gerektiren madenlerdeki metan gazı yeryüzünden veya ocak içerisinden üretilecek. Üretilen metan gazı maden işletme ruhsat sınırlan içerisinde kalmak kaydıyla, maden sahibine işletme ruhsatı verilecek. Ancak, işletme ruhsatının verilmesinde bu madenlerin bünyesindeki metan gazı miktarı ton başına en az 5 metreküp olacak. Üretilen metan gazı lisanslandırılmak kaydıyla piyasada faaliyete konu edilebilecek. Metan gazından alınacak devlet hissesinin oranını belirlemeye Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Yrd. Doç. Mustafa YAVUZ / Karatay Üniversitesi Eneği Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi
Farklı karar alınmasının önüne geçiliyor

Kanun teklifinde sistem maliyetleri, başka bir ifadeyle sistem kullanım bedelleri “tarife” şeklinde açıkça belirlenmişken, ne önceki kanuni düzenlemede ne de 6446 sayılı Kanun’da kayıp kaçak bedeli açıkça düzenlenmemişti. Bu durum kayıp kaçak bedelinin hukuki niteliği konusunda tartışma yaratıyordu. Kanun teklifi ile kayıp ve kaçak, teknik ve teknik olmayan kayıp şeklinde tanımlanırken, kayıp kaçak bedeli aynen bir sistem maliyeti gibi değerlendiriliyor ve dağıtım tarifeleri içerisinde düzenleniyor.

Teklifin yasalaşmasıyla mevcut uygulama böylelikle kanuni temele oturtulmuş olacak. Teklif ile “Kanunla öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, Kurul tarafından yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ ve Kurul Kararlarının bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” hükmü getiriliyor.

Bu durum ikincil mevzuatın geçerliliğine geçmişe etkili olarak yürürlük tanıyor. Bu hükmün geçmişe etkili sonuçlar doğurması, hukuki güvenlik ilkesine aykırı olması sebebiyle Anayasaya aykırı olduğu iddia edilebilir.

Teklif ile adli yargı ve idari yargının farklı farklı kararlar almasının önüne de geçiliyor. Kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde tarifeler bakımından sözleşmenin dayanağı bir düzenleyici işlem ise maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalinden bağımsız olarak dava konusu edilemeyecek hale getiriliyor. Bu durum ise tüketici hakem heyetlerine müracaatı ortadan kaldırıyor.

Madenler ayrı ruhsata bağlanabilecek

■ Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kömür madenlerine ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde, elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilecek.

■ Elektrik piyasasında önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisans döneminde pay devri yapamaması nedeniyle yaşanılan sıkıntıların giderilmesi çerçevesinde adım atılacak.

■ Dokuz üyeli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yedi üyeden oluşacak. Kurul, lisans ve sertifikaların verilmesi, tadili, geçici durdurulması, iptali ve ön araştırma yapılmasına yönelik yetkilerinin bir kısmını veya tamamını ilgili hizmet birimine devredebilecek.

■ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bakanlık onayı ile yurtdışında arama ve araştırma faaliyetleri kolaylığı getirilecek. MTA, arama faaliyetlerini yapabilmek için yurtdışında şirket kurabilecek, ortaklık yapabilecek.

■ Rüzgar veya güneş eneıjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvurularının değerlendirilmesi esaslarında değişikliğe gidilecek,

■ Lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamaların daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için düzenlemeye gidilecek.

TETAŞ’ın alımlanna istisna

■ TETAŞ’ın mevcut portföyünün dışında tedarik amaçlı elektrik enerjisi alımları Kamu İhale Kanunu mevzuatı kapsamı dışına alınacak.

■ LPG dağıtıcı lisans iptallerine sebebiyet veren kokulandırma hususundaki sorun çözümlenecek.

■ Artan YEK kapasitesinin sistem güvenliğine etkisinin piyasa şartlarında yönetilebilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.

■ Milli güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşların kendi tesislerine elektrik enerjisi sağlayan orta gerilim seviyesinden bağlı hat ve tesislerinin, dağıtım tesisi sınırından dağıtım transformatörü alçak gerilim pano girişine kadar olan bölümünün işletme, bakımı ve onarımını talep halinde bölgede görevli dağıtım şirketi yapacak.

■ Dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırmasını TEDAŞ yapacak. Kamulaştırma bedelleri ile ilgili diğer giderleri TEDAŞ ödeyerek, tapuda adına tescil edecek.

■ Enerji Bakanlığı’na, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ve Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği kapsamında kamu tüzel kişilerin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerin de yetkilendirilebilmesi amacıyla değişikliğe gidilecek.

■ Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi sınırlarının Kurul tarafından genişletilmesi veya tekrardan belirlenmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu