Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kira geliri olanlar, beyanname vermeyi unutmayın

2020’YE ilişkin olup 2021 Mart’ta beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerce bir takvim yılında elde edilen ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi gelir unsurundan oluşuyor. Mükelleflerce bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilir, örneğin, 2018 ve 2019 yılları kira gelirleri topluca 2020’de tahsil edilmiş ise, 2020’nin geliri olarak dikkate alınır. Ancak, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilir, örneğin, 2020, 2021 ve 2022 yılları kira gelirleri topluca 2020’de tahsil edilmiş ise, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilir.

Kira gelirleri, gerçek kişilerce Mart ayının 31’ine kadar beyan edilerek, biri Mart ayı, diğeri Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir.

BEYANA TABİ KİRA VE İSTİSNA TUTARI

2020 içerisinde toplam 6.600 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname verecekler. 2020 için uygulanacak istisna tutarı 6.600 TL olup, bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir. İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler kira gelirleri istisnasından faydalanamaz. Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamazlar. 2020’de 6.600 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL’yi geçenler 6.600 liralık mesken istisnasından yararlanamaz.

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 için 49.000 TL) aşanlar (Beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınır) beyanname verecekler. İşyeri kira ödemelerinde uygulanan yüzde 20 stopaj oranı 31.07.2020 ile 31.05.2021 tarihleri arasında yüzde 10 olarak belirlenmiş bulunuyor.

İNDİRİLECEK GİDERLER VE İNDİRİMLER

Vergi mevzuatımıza göre kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem bulunuyor. Mükellefler gerçek veya götürü gider usulünden sadece birini seçmek mecburiyetindedir, her ikisini birden kullanmazlar.

a) Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemin seçilmesi durumunda, aşağıda sayılan giderlerin belgelerine dayanarak bulunan tutarı kira gelirlerinden indirildikten sonra kalan tutar beyan edilir. Buna göre, gayrimenkulün sahibi tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, sigorta giderleri, kredi faizleri, emlak vergisi, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, kira ile oturdukları konut için ödenen kiralar, sözleşmeye ve kanuna istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

b) Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemi seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarı olan 6.600 TL’yi düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri, gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Diğer indirimler: Kira geliri elde edenler, beyan edilen gelirin yüzde 15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla hayat ve şahıs sigorta primlerini, beyan edilen gelirin yüzde 10’unun aşmamak üzere eğitim ve sağlık harcamalarını, ayrıca çeşitli kurumlara yapılan birçok bağış ve yardımların bir kısmını veya tamamını indirebilirler.

Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname verecek olanlar “Hazır Beyan Sistemi” içerisinde yer alan “Beyanname Doldur” menüsünden beyannamelerini kontrol edip, istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra bu beyannamelerini onaylayabilirler. Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, diledikleri taktirde “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1001B“ formu ile de beyannamelerini ikametlerinin bağlı olduğu vergi dairesine elden verebilirler.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu