Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

İhracatçıya yeşil pasaport

İhracatçıların önündeki vize engeli nihayet kalkıyor. Hükümet mevcut pazarlarda Türk yatırımcıların yerini sağlamlaştırmak için yeni önlemler aldı. İhracatçı firmaların yetkililerine belli şartlarda yeşil pasaport verilecek…

23 MART 2017 Tarih, 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2017/9962 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”” ile bu kararda belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı (yeşil) pasaport veriliyor. Bu Karar ile son üç yıl itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde mal ihracatı olan firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport veriliyor. 2017 yılında 22 bin ihracatçı firma yetkilisine yeşil pasaport verilmesi öngörülüyor.

yesil pasaport

ŞARTLARI VAR

İlgili BKK ile hususi damgalı pasaport verilecek kişiler aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu kapsamında, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebiliyor.

Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebiliyor.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Durum, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir.

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport veriliyor. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortaklarına veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebiliyor. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmiyor.

Mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı’nca belirleniyor ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildiriliyor. Yurtiçinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurtdışma yapılan satışlar, ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Hizmet ihracatı kapsamındaki satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı’nca belirleniyor.

MÜRACAAT USULÜ

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılıyor. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunuluyor. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna ekleniyor. Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, ihracatçı birliği tarafından, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunuluyor. Talep formunda eksik, yanlış ve/ veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısına ait oluyor.

TALHAAPAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu