Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ekonomiyi Canladıracak Teşvikler 2017

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun aldığı kararları da içeren torba yasa tasarısıyla 11.6 milyon kişi ve 2.3 milyon işletmeye sicil affı fırsatı verilecek. Asgari ücret desteği 2017’de de uygulanacak. Düzenlemelerle ekonomik hayatın canlandırılması amaçlanıyor…

ESNAFTAN tüketiciye, işverenden çalışana milyonları yakından ilgilendiren torba yasa tasarısı müjdelerle geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) aldığı kararların da yer aldığı tasarıyla 11.6 milyon kişi ile 2.3 milyon işletmeye sicil affı için bir fırsat verilecek. Çek, senet, kredi kartı ve kredi borçluları, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından altı ay içinde ödemesi geciken borçlarının tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde sicil affından yararlanabilecek. Torba Yasa Tasarısı ile yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri KDV’den muaf olacak. Belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak. Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti sürdüren vakıflara, Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreyle “bedelsiz irtifak hakkı” sağlanacak. Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma işleri ile uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınacak. KOBİ’lerin krediye ulaşma imkanları artırılarak kredi garanti kurumla-rı tarafından verilebilecek hazine destekli kefalet hacmi 250 milyar TL’ye çıkarılacak.

2017’de imalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarında uygulanmak üzere mevcut destek unsurları güçlendirilecek. KOBİ’lerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteği 2017’de devam ettirilecek.

teknoloji

EKK KARARLARINI DA İÇERİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Farklı toplum ve ekonomik kesimleri ilgilendiren, geniş kapsamlı torba yasa tasarısı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alman kararların ve açıklanan yeni programların yasal düzenleme boyutunu da içeriyor. Tasarıyla emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorun gideriliyor.

Tasarıya göre 30 yıldan fazla çalışıp emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için 50 TL’den az olmamak üzere ek ikramiye ödenecek. Hak sahiplerinin bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7 bin 500 TL’ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Düzenleme kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 TL’nin altında olamayacak.

SİCİL AFFI GELİYOR

Torba yasa tasarısıyla, borçlarını daha önce ödemesine karşın kara listede olanlarla, geciken borçlarını yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tamamının, altı ay içinde ödeyen veya yeniden yapılandıranlara sicil affı geliyor. Komisyon görüşmeleri sırasında tasarıya eklenen bir önergeyle sicil affının kapsamı genişletilerek, düzenlemeden 11.6 milyon kişinin ve 2.3 milyon işletmenin yararlanmasının yolu açıldı.

Tasarıya göre anapara veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulanan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu madde uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

MİLYONLAR YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının komisyona verdiği bilgiye göre sicil affı düzenlemesi milyonları yakından ilgilendiriyor. Sicil affı kapsamına giren yaklaşık 11 milyon 561 bin kişiden 7 milyon 32 bin kişisini borcunu daha önce ödemiş olup, kara listede bulunanlar oluşturuyor. Aynı şekilde sicil affı kapsamına giren yaklaşık 2 milyon 331 bin işletmeden 1 milyon 696 bin 152’si borcunu daha önce ödemiş olmasına karşın kara listede bulunuyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başarın verdiği bilgiye göre, bankaların kara listesinde ismi geçen ancak borcunu daha önceden ödemiş bulunan karşılıksız çek borçlusu sayısı 198 bin 434 kişi, bireysel kredi kartı müşterisi sayısı 3 milyon 975 bin 423 kişi, tüketici kredisi ve diğer bireysel kredi müşterisi sayısı 2 milyon 858 bin 195 kişi, ticari nitelikli kredisini ödeyen 1 milyon 573 bin 758 şahıs şirketi ile 122 bin 394 sermaye şirketi düzenleme kapsamında süreçten faydalanabilecek.

Ayrıca halen ödenmemiş karşılıksız çeki olan (12 Aralık itibarıyla) 566 bin kişi, (31 Ekim itibarıyla) kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi, tüketici kredileri ve diğer bireysel kredilerden yasal takip borcu bulunan 1 milyon 729 bin 846 kişi, ticari kredilerden yasal takip borcu bulunan 535 bin 379 şahıs şirketi ile 99 bin 929 sermaye şirketi de sicil affı kapsamında yer alıyor.

KDV İSTİSNASI

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri de katma değer vergisinden istisna edilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılan bu düzenlemeyle makine teçhizatlar dışında teşvik belgeli yatırımlarda yatırımcılara yatırım kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiraların da katma değer vergisinden istisna edildiğini vurguladı. Ağbal, bu yolla teşvik belgeli yatırımlarda katma değer vergisinin oluşturduğu finansman maliyetinin aşağı çekilmesi ve böylelikle yatırım ortamının iyileştirilmesi öngörüldüğünü kaydetti.

2017’de imalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarında uygulanmak üzere mevcut destek unsurları güçlendiriliyor. Tasarıyla tutarı ne olursa olsun, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayinde ve sadece 2017’deki yatırım harcamaları kapsamında gerçekleştirilecek inşaat işleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek katma değer vergisinin iadesi öngörülüyor. Bu çerçevede 50 milyon TL ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara yılın altı aylık dilimlerinde yüklenilen ancak indirilemeyen katma değer vergisi altı ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen katma değer vergisi ise ertesi yıl iade edilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Tasarıya göre düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacak. Geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmayacak. Daha önce yapılmış tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek. Tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

52 MİLYON TL BORÇ SİLİNECEK

Tasarıyla geçmişte aldıkları evde bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 vatandaşın yaklaşık 52 milyon TL’lik borcu silinecek. Düzenlemede evde bakım yardımı alanlardan, devlete sehven zamanında bildirimde bulunmaması sebebiyle borçlu duruma düşenler yararlanacak.

Tasarıya göre gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, düzenlemenin uygulamaya girdiği tarihe kadar hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara yapılan fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutar bakımından ilgili kişiler lehine alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecek. Düzenleme ile evde bakım yardımı alan yoksul durumdaki binlerce vatandaşın devlete sehven zamanında bildirimde bulunmaması sebebiyle borçlu duruma düşmesi sonucu yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

SİCİLE ŞERH GELİYOR

Tasanda uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara da çözüm getiriliyor. Buna göre Gümrük Kanunu hükümlerine göre kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilecek. Geçici bir düzenleme ile de mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşmemiş olan kara taşıtlarının belli şartlarla ilgilisine geri verilmesine imkan tanınıyor.

Tasarıya önergeyle eklenen düzenlemeye göre ise gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak; taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı aym sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararı kaldırılacak ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilecek. Söz konusu kamu davalarında, eşyanın müsaderesi yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilecek.

HÂZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR

31 Aralık 2000’den önce üzerinde yapılanma olan Hazine’ye ait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafından da öncelikle üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlara rayiç bedel üzerinden doğrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile satılmasına yönelik uygulamada, tarih 19 Temmuz 2003 olarak değiştiriliyor. Böylece 31 Aralık 2000 ile 19 Temmuz 2003 tarihleri arasındaki dönemde Hazine taşınmazları üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşların da bu hükümlerden yararlanması sağlanıyor. Şu ana kadar başta bü-yükşehirler olmak üzere farklı illerden intikal ettirilen 6 bin 500 başvuru bulunuyor.

BEDELSİZ İRTİFAK HAKKI

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen şartlan sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile “bedelsiz irtifak hakkı” tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altmda bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanım izni verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak. Daha önce tesis edilen irtifak hakları veya kullanma izinleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talep edilmesi halinde, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli “bedelsiz irtifak hakkı”na veya kullanma iznine dönüştürecek.

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Kanun tasarısıyla, işletmelerin krediye erişimini sağlamak, piyasada özellikle reel sektörün kredi alma imkanlarını genişletmek amacıyla düzenleme yapılıyor. Tasarıya göre finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kuramlarına daha önce 2 milyar TL olarak belirlenen limit 25 milyar TL’ye çıkarılıyor. Böylece işletmelere bu düzenleme sonrasında 250 milyar TL’lik bir kredi hacmi oluşturulması öngörülüyor. Maliye Bakanı Naci Ağ-bal’ın ifadesiyle bu da özellikle ekonomide reel sektörün canlanması, kredi imkanlarının artırılması, kredi piyasalarının genişlemesi anlamında önemli bir düzenleme olacak.

TOKİ’nin, Yüksek Planlama Kurulu kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası’na borçları, tasarının yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen tutar üzerinden Hazine Müsteşarlığına nakledilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

İşverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da devam ettirilecek. Destek rakamları Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2016 yılında yaklaşık 1.6 milyon işletme bu destekten yararlandı. Yılsonu itibarıyla bu kapsamda kamudan aktarılan kaynağın 9.4 milyar TL olması bekleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, 2017 yılında asgari ücret desteği için bütçeye 7.8 milyar TL ödenek koyuldu. Ağbal, “7.8 milyar TL’lik ödeneğin içerisinde 2016 yılından devreden ödemeler, 2017 yılına sarkacak. Ekim, Kasım, Aralığın ödemeleri var. Biz şimdi her ne kadar 2017 yılında bu desteği devam ettiriyoruz desek de ödemeler 2018’in Ocak, Şubat ve Mart ayında, uygulama sona erse bile devam edecek. Onun için 7.8 milyar TL’lik ödeneğin ne kadarı 2016’dan gelen tahakkuklardan kullanılacak, ne kadarı 2017 yılı için bizim belirleyeceğimiz rakamlardan ortaya çıkacak, bunu rakamlar ortaya çıktığında değerlendireceğiz. Bütçe imkanlarımızın verdiği mertebede de yeni yıla ilişkin miktarları ve oranları belirleyeceğiz” dedi.

SİGORTA PRİMLERİNE ERTELEME

Tasarı ile KOBÎ’ler başta olmak üzere hem nakit ihtiyaçlarına katkı sağlamak hem de özellikle içinde bulunduğu koşullarda işletme sermayelerine destek olmak amacıyla 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim ödemelerini Ekim, Kasım ve Aralık ayına çekecek bir düzenleme yapılıyor.

Söz konusu işletmelere faizsiz erteleme imkanı getirdiklerini vurgulayan Maliye Bakanı Ağbal, bu sayede de özellikle asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerin bu aylara ilişkin yükümlülükleri bu tutarda azalmış olacağını, bunun da işletmelere önemli bir nakit imkanı sağlayacağını kaydetti. Yapılacak erteleme kapsamında her bir ay için yaklaşık 4 milyar TL’lik bir tahakkukun olacağı tahmin ediliyor.

BİRLEŞMELERE DESTEK

Ekonomide işletme ölçeğinin büyümesini sağlamak ve bunu teşvik etmek amacıyla düzenleme yapılıyor. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden kaynaklanan kazançlarına kurumlar vergisi oranını yüzde 75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor. Bu husustaki usul ve esasları ise Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Tasarı ile mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler genişletiliyor. Buna göre 2017 yılında imalat sektöründe yapılacak yatırım harcamalarında 15 puan yatırıma katkı oranı artırılıyor.

EŞ DEĞER PARÇA

Sigorta sözleşmelerinde, hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilen parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili sigorta genel şartlarında belirlenecek.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sektörün son 10 yılda bu kanundaki boşluklardan dolayı 10 milyar TL zarar ettiğini vurguladı. Söz konusu düzenlemeyle hasar ödemelerinde, tazminat ödemelerinde belgelendirilmiş parçaların da kullanılmasını imkan vermek istediklerini söyleyen Eroğlu, “Otomotiv sektöründe kullanılan, belgelendirilmiş olmak kaydıyla kullanılan eş değer parçaların sigorta pratiğinde de kullanılmasına imkan tanımak istiyoruz” dedi.

DENİZCİLİĞE DÜZENLEME

Denizcilik sektörünün gelişmesini ve yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek amacıyla düzenlemelerin yer aldığı tasarıyla yurtdışm-da bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemleri vergi, resim harç istisnası getiriliyor.

Tasarıyla Türk uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenleniyor. Tasarıya göre Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlar, bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine fonlara tabi tutulmayacak. Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olarak işletilmesi şartı aranacak.

VİZE HARÇLARI KALDIRILIYOR

istisna kapsamına giren gemi ve yatların devir nedeniyle bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile geçmesi veya ihracı ya da hurdaya ayrılması için satışı gibi hallerde de istisnanın uygulanmasına imkan sağlanacak.

Tasarıyla, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış oyan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ise iade edilmesi sağlanıyor. Tasarı ile bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırılıyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK

Tasarıyla bireysel emeklilik sistemi kapsamında Hazine tarafından sigorta şirketlerine ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte devlet katkısı hesaplamasına konu edilmesi nedeniyle erken ödenen devlet katkısı tutarlarına uygulanacak mali müeyyidenin süresi, geçmişe şamil olmak üzere netleştiriliyor.

Tasarıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak 2013 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih arasındaki sürede, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte, erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Müsteşarlıkça ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için belirtilen gecikme zammı esas almarak gecikme bedeli hesaplanacak. Hesaplanan bedelin, devlet katkısının Müsteşarlık tarafından ödenmesi gereken tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe kadar, gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle ödenmesi’gerektiği, emeklilik gözetim merkezince şirkete ve şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek. Yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş katkı paylarına da aynı hüküm uygulanacak.

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş sandıkların, iştirakçileri olarak çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmamış olanların ilgili sandıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilinceye kadar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olmasalar da işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesine imkan sağlanacak. Söz konusu sandıklarda iştirakçi olarak çalışan 45 yaşım doldurmamış mevcut iştirakçiler de bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım kapsamına alınacak.

İKİ YIL ERTELEME

Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 1 Ocak 2018’den 1 Ocak 2020’ye, tehlikeli sınıfta yer‘alan işyerlerinin C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine
ilişkin süreler ise 1 Ocak 2017’den 1 Ocak 2019’a kadar iki yıl uzatılacak.

PPK yılda en az sekiz kez toplanacak

■ Tasarıyla Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının ayda bir kez yapılması zorunluluğu kaldırılıyor. PPK, başkanın (guvernör) çağrısı üzerine yılda en az sekiz kez toplanacak.

■ Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına yolcu taşımacılığı da alınıyor. Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getiriliyor.

■ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın su ürünleri üretim yerlerini kiralama süresi, 1 Ocak 2017 tarihinden 1 Ocak 2019 tarihine uzatılacak.

■ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine, öğretim elemanlarına ait 230 kadro ihdas edilecek.

Bendevi PALANDÖKEN / Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Gn. Bşk.
Esnaf bankaların insafına bırakılmasın

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarını da içeren yeni paket ülkenin bu sıkıntılı sürecinde iyi bir reçete olacak. Paketin hızla uygulamaya geçirilecek olması çok önemli.

Özellikle sicil affı esnaf ve sanatkar açısından sevindirici ve önemli bir gelişme. Uzun zamandır böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyordu. Geçici süreli sorunlar yaşayarak bankaların kara listesine bir kere giren bir daha çıkamıyor. Artık esnaf bankaların insafına bırakılmasın. Borcunu yapılandırdığında ya da ödeyebildiğinde esnafın sicilleri temizlensin. Ciddi bir yaptırım uygulansın.

10 binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor. Esnaf sicili konusu, bu defa daha sıkı tutuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı direk bankalar birliği ile görüştü.

Geçmişteki sicil aflarında Bankalar Birliği daha önce muhalif kalıyordu. Artık muhalif kalmayacak. Bankalar için de olmazsa olmaz bir düzenleme bu. Bankalar kredi kullandırıp, para kazanacak. Müşteri portföyleri artacak. İnsanlar kredi alırken vatandaşa daha ucuza ürün satabilecek. Niye çünkü peşin parayla satın alacak. Sicil affı esnafa rahat bir nefes aldıracak. Piyasaya yeniden hareket getirecek.

Emekliye promosyon

Emekliye banka promosyon ödemelerinin detayları belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında emeklilerin maaşlarına ilaveten “promosyon” diye bilinen ödemenin yapılacağını açıklayarak, 11.5 milyon emekliye tek seferlik ödeme yapılacağını söyledi.

Yıldırım’ın yaptığı açıklamaya göre, hesapların üç yıl bankada tutulması karşılığında bin TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, bin TL ile 2 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 TL bir seferde ödeme yapılacak. Emekli maaşlarına ilave olarak yapılacak promosyon ödemesinin yıllık tutarı 5 milyar TL düzeyinde olacak. Banka promosyonundan yararlanacak 11.5 milyon emeklinin 8.3 milyon kişiyle yüzde 72.8’ini bin-2 bin TL arasında maaş alanlar oluşturacak. Emekli maaşı 2 bin ve üzerinde olan 791 bin kişi bunun yüzde 6.9’unu, emekli maaşı bin TL ve altında olan 2.3 milyon kişi ise yüzde 20’sini kapsayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamada kamu bankaları ile üç yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, emekliler ve hak sahiplerinin, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebileceklerini
vurguladı. Aktif iki adet otomatik ödeme talimatı ile kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması şartı aranacağı bilgisini veren Bakanlık, “Bunlar dışında başka ürün aranmayacak. Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek. SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecek. Promosyon ödemeleri, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlayacak” açıklamasını yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu