Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ekonominin Yeni Yol Haritası

Hükümetin dört yıllık yol haritasının aynntıları netleşti.

AK Partili in seçim meydanlarında vatandaşa müjdelediği ekonomik vaatlerin yer aldığı programda lüks tüketime caydırıcı vergilendirmeden mega ulaşım projelerine birçok ayrıntı yer aldı…


HÜKÜMETİN dört yıllık yol haritası açıklandı. AK Parti’nin seçim meydanlarında vatandaşa müjdelediği ekonomik vaatlerin yer aldığı ‘64. Hükümet Programı’nda, demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi, kamu mâliyesi, reel ekonomide köklü değişim ile öncelikli dönüşüm programları olmak üzere altı temel reform alanında yoğunlaşıldı. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğine, fiyat istikrarını sağlayacak para politikasının korunacağına dikkat çekilen programda, Türkiye’nin büyüme stratejisi beş temel eksen üzerine oturtuldu. Enflasyonun kalıcı biçimde tek haneye çekilmesinin hükümetin temel prensibi olarak ifade edildiği programda ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70’e ulaştırılacağına, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payının ise yaklaşık yüzde 40’a çıkarılacağına dikkat çekildi. “Başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğu” vurgusunun yapıldığı programda, lüks tüketimi caydırıcı vergilendirmeden kanunların ve strateji belgelerinin hazırlanmasına kadar birçok ayrıntı yer aldı.

bakanlar kurulu

HEDEF İSTİKRARLI BÜYÜME

Programa göre yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik temel strateji, özel sektör öncülüğünde, dışa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi olacak. Verimlilik artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi, bu stratejinin temel yapı taşlarını oluşturacak. Yurt içi tasarrufların artırılması ve daha üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi ve işgücü verimliliğinin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyüme devam ettirilecek. Bu kapsamda, büyüme stratejisi makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş temel eksen üzerine oturtulacak.

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalarla oluşturulacak mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkan sağlanacak. Fiyat istikrarını güçlendirecek para politikası çerçevesi korunacak. Girdi Tedarik Stratejisi (Gİ-TES) güncellenecek, ithalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı ile dış ticaret açığının GSYH’ya oranı azaltılacak. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’e ulaştırılacak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payı yüzde 40’a çıkarılacak. Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak. Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilecek. İmar uygulama mevzuatı yenilenecek.

Enflasyonun kalıcı bir biçimde düşük tek haneli oranlara çekilmesi hükümetin temel prensibi olacak. Programa göre enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Gıda Komitesi yeniden yapılandırılacak.

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak. Söz konusu düzenleme ile yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımları destekleyecek vergi teşvikleri getirilecek. Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilecek. Yeni Vergi Usul Kanunu çıkarılacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecek. Özelleştirme uygulamaları devam ederken, kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinliği artırılacak. Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız destek verilecek.

Enerjinin tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arz ve eneıji temininde kaynak ve bölge çeşitlendirmesi esas alınacak. Nükleer enerjide üçüncü santralin yapımına bu dönemde başlanacak. Elektrik üretim varlıklarının özelleştirilmesine devam edilecek. Yeni dönemde önemli bir reform alanı Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Öncelikli Dönüşüm Programı olacak.

MEGA ULAŞIM PROJELERİ

Önemli ulaşım koridorlarını otoyol ağı ile birbirine bağlayacak, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Y1D (yap – işlet – devret) modeliyle yeni otoyollar inşa edilecek. Birçok büyük otoyol projesi 2023’e kadar gerçekleştirilecek. İstanbul Boğazı’nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli yapılacak. Günde 6.5 milyon vatandaşın kullanacağı toplam dokuz farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin Y1D modeli ile yapımına başlanacak. Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmalarına, hızlı tren hatlarının bölümler halinde yapımına devam edilecek. Milli demiryolu sanayi geliştirilecek, hızlı tren dahil demiryolu araçları imal edilecek. İstanbul Yeni Havalimanı hayata geçirilecek. Milli bölgesel uçak yapımına başlanacak. Kıyı Yapıları Master Planı revize edilecek. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı hayata geçirilecek. Türkiye’de ilk defa bir lojistik master planı hazırlanacak.

PERAKENDE TİCARET DÜZENLENECEK

Elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanun ile ilgili ikincil düzenlemeler tamamlanacak. Gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi ile firmaların lojistik maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanacak.

Turizm gelişim bölgeleri, turizm koridorları, turizm kentleri ve ekoturizm bölgelerinin geliştirilmesi yaklaşımıyla dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi tematik koridor, on turizm kenti ve beş ekoturizm bölgesi oluşturulacak. Kış turizmi master planı hazırlanacak.

Programa göre emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılacak. İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek. Uluslararası yükümlülükler gözetilerek, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarını caydırıcı vergilendirme yapılacak.

GAYRİMENKUL RANTINDAN KAMUYA PAY

Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ve tasarrufların artırılması temel amacı kapsamında, gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapılacak.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamalar gözden geçirilecek. Taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredilere ilişkin vergi istisna ve muafiyetleri de gözden geçirilecek.

REFORM GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULACAK

Kamu yönetimi reformunu etkili bir şekilde hayata geçirmeye ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik olarak bir başbakan yardımcısı koordinatörlüğünde ‘Reform Görev Gücü’ oluşturulacak. Kamu yönetim sisteminde iyi yönetişimin sürekli bir şekilde gelişmesine katkı vermek üzere ‘iyi Yönetişim İzleme ve Eşgüdüm Grubu’ hayata geçirilecek.

YÜKSEKÖĞRENİM REFORMU

Şubat 2016’da 30 bin öğretmen atanacak. Meslek liselerinde özel kesimin katkısı artırılacak. Kamu-özel kesim işbirliği ile meslek liselerini ve meslek yüksekokulları yeniden yapılandırılacak. Organize sanayi bölgelerinde meslek lisesi kurulmasına yönelik uygulama yaygınlaştırılacak. Çıraklık eğitimi gözden geçirilecek. Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkan verilecek. Eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılması sağlanacak. Şirketlerin sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapılacak. Yükseköğretim reformu hayata geçirilecek.

KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla çeyiz hesabı uygulamaya geçirilecek. Kreşleri teşvik edecek düzenlemeler hazırlanacak. Annelere doğum hediyesi programı etkinleştirilecek.


Kadın istihdamının artırılmasına yönelik yeni çalışma modelleri oluşturulacak. Kadın Girişimciliği Programı hazırlanarak uygulamaya konulacak. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak. Tüm çalışan kadınlara doğuma bağlı yarı zamanlı, tam ücretli ve kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.

GENÇLERE 50 BİN TL NAKDİ DESTEK

Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar karşılıksız nakdi destek, ayrıca 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. İlk kez iş bulan her gencin maaşı bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderleri iki yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. Gençlerin GSS borçları sıfırlanacak. Öğrenci bursları 400 TL’ye çıkarılacak.

EMEKLİLERE YILLIK İLAVE BİN 200 TL

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeler yapılacak. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı hayata geçirilecek. 51 ilde uygulanan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak. Tüm SGK ve Bağkur emeklilerine önümüzdeki dönemde yıllık ilave bin 200 TL verilecek. Bağkur emeklisi esnafın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi tamamen kaldırılacak. Muhtarların maaşı bin 300 TL’ye çıkarılacak. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin bin 300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak. Tehlike sınıfına göre asgari ücrette farklılaştırma sağlanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME FİNANSMAN

Kentsel dönüşüm projelerinde SUKUK gibi yeni finansman araçlarının önünü açacak düzenlemeler yapılacak.

65 yaş aylığı alan yaşlıların kimin yanmda yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını alması sağlanacak. Polislerin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak, emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak. Böylece maaşlarında 240 ile 580 TL arasında artış sağlanacak. Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak. Er ve erbaşların harçlığı 30 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 TL olacak. TOKİ eliyle emekliler, uygun koşullarla konut sahibi yapılacak.

ESNAFA 30 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Patent borsası kurulacak. KOBİ’lerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerini devlet karşılayacak. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranını yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirilecek. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi olmayan il kalmayacak. KOBl’lerin borsaya açılma faaliyetleri desteklenecek. Esnafa 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin TL’ye kadar kazançlarından hesaplanan vergisi alınmayacak. Oyun Sektörü Stratejisi, ihracat Stratejisi, Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlanacak.

Eylem planı açıklanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan hükümet programı, AK Parti’nin son seçim beyannamesinde yer alan hedefler ağırlıkta olmak üzere, 10. Kalkınma Planı, yapısal dönüşüm programları, projeler, kamuoyuyla paylaşılan çeşitli strateji belgeleri ve taahhütleri esas alıyor. 158 sayfadan oluşan Hükümet programında reformlar altı temel alanda yoğunlaşıyor.

Programda yer alan reformlar, hükümetin vaatleri ve projelerinin üç ay, altı ay ve bir yıllık bir takvime bağlanarak, önümüzdeki günlerde eylem Başbakan Ahmet Davutoğlu planı olarak açıklanması bekleniyor. Güvenoyu için oylama 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Yeni anayasa önemli

“Başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz” vurgusunun yapıldığı programda, milletin teveccühüyle hazırlanacak özgürlükçü ve insan odaklı yeni anayasa ile yeni bir siyasal sisteme geçilebileceği vurgulandı.

Programda paralel devlet yapılanması “Milli güvenliğimizi ve meşru demokratik sistemimizi tehdit eden bu yeni vesayet odağı” olarak ifade edilirken, bu yapıları tamamen ortadan kaldıracak şekilde kararlı mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Programda “önemli ortağımız” diye ifade edilen Rusya ile ilişkilerin karşılıklı hassasiyetlere saygı içerisinde ve müşterek menfaatler doğrultusunda güçlendirileceği vurgulanırken,

“AB’ye tam üyelik stratejik hedefler arasında yer alacak. AB müktesebatına uyum süreci hızlandırılacak” denildi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu