Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Artık iflas erteleme yok, konkordato var

İflas erteleme yerine gelen revize konkordato müessesesi uygulamaya geçti. Düzenleme, alacaklılar ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanıyor…

KONKORDATO, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile önemli değişiklikler yapılarak yeni bir düzenleme getirildi. Bununla, ortadan kaldırılan iflas ertelemenin aksayan yanları ve meydana gelen boşluğu doldurmak için yeni bir düzenleme getirildi.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebiliyor. Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için Kanun’da yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi oluyor.

Görüldüğü üzere iflasa tabi olsun olmasın her borçlu konkordato talep edebiliyor, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebiliyor. Konkordato süreci, iflasın ertelenmesinden farklı olarak, azami 23 ayda tamamlanması öngörülen bir sürece kural olarak işaret ediyor.

İlgili düzenlemede, “konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri” de düzenlenmiş. Buna göre, konkordato komiserinin niteliklerinin Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanıyor. Bu maddede alacaklılar kurulu da düzenlenmiş bulunuyor. Düzenleme hakkmdaki yönetmelik çalışması halen devam etmekte olup, konkordato komiseri olarak mahkemelerce atanabilmek açısından (YMM/SMMM) meslek mensuplarını da yakından ilgilendiriyor.

HACİZ YOK, MÜZAKERE VE ANLAŞMA VAR

Şirketler, iflas erteleme yerine konkordato ile kurtarma dönemine girmiş oluyor. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi ve haciz olmuyor. Şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas almıyor.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre veriliyor. Güçlük arz eden özel durumlarda bu süre mahkemece altı ay uzatılabiliyor. Mahkemece yedi alacaklıyı geçmemek kaydıyla ayrıca bir Alacaklılar Kurulu oluşturuyor. Ancak, iflastaki sıkı takas yasakları konkordato sürecinde de geçerli oluyor.

Kanun değişikliği ayrıca, “Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması” başlığıyla aşağıdaki hükmü de eklemiş bulunuyor. Buna göre, “Rehinli alacaklılarla müzakere şartlan ve yapılandırmanın hükümleri özetle aşağıdaki gibi düzenleniyor.

Adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep edebiliyor. Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet edebiliyor.

Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi oluyor. Rehinli alacaklılarla bir anlaşmaya varılamamışsa, bu husus da komiserin gerekçeli raporuna işleniyor.

2004 yılından beri uygulamada olan “iflas erteleme” mekanizması, Temmuz 2016’da çıkan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklandı. Bu konudaki boşluğu doldurmak ve talepleri karşılamak için 2018 yılı başlarında getirilen bu düzenleme ile birçok şirket iflas etmeden yeni bir çıkış yolu bulmuş oluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirleyecek. Şimdiye kadar görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri için önceki hükümlerin uygulanmasına devam ediliyor.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu