Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Maliye tatil yap-maz

Devlet, çalışma hayatının standartlarını yükseltmek, çalışma barışını sağlamak, çalışanları korumak için gerekli tedbirleri almak zorunda. Mali tatil uygulaması ile meslek mensuplarının tatil yapabilmesi, çalışmaların verimli olması amaçlanıyor…


ADLİ tatil uygulanan mahkemelerde olduğu gibi, Maliye Bakanlığı’nm idari ve denetim birimlerinde nöbet sistemi uygulayarak mali tatile girmesi, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin yürütülmesinde, verilmesi gereken beyan ve bildirimlerin düzenlenmesinde, çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesinde 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış (YMM/SMMM) meslek mensuplarının çok önemli bir rol oynadığı biliniyor. Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Kanun ilk olarak 28/03/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Daha sonra bazı değişiklikler ile son şeklini alarak, her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında olmak üzere 20 gün olarak uygulanıyor.

KAPSAMDAKİ KONULAR

Son günü malî tatile (1-20 Temmuz) rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor.

Buna göre, mali tatilde yerine getirilmeyecek ve sonrasındaki yedi gün içerisinde yerine getirilecek ödevler şunlar:

1-20 Temmuz arasında verilmesi gereken beyannameler, îkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi 1-20 Temmuz arasında rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödemesi, Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular, Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgiler.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten vergilerle ilgili kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor. Örneğin, Haziran/2017 dönemi Katma Değer Vergisi, Sürekli Damga Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı beyannameleri 25 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar verilebiliyor.

KAPSAM DIŞI KONULAR

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi 5604 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mali tatil kapsamından çıkarıldı. Dolayısıyla mükelleflerin bu kapsamdaki vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermeleri ve ödemelerini de kanuni süresinde yapmaları gerekiyor. Ayrıca gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alman katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmıyor.Yazımızın başlığındaki, “Maliye tatil yap-maz” cümlesi biraz da eleştirisel anlamda konuldu. Uygulamaya bakıldığında, Maliye’nin pratikte tatil yapmadığı, mükelleflerin ve meslek mensuplarının da mali tatilde görevlerini aksatmadan yerine getirdiği görülüyor. Mali tatil, taraflar (maliyeci-mükellef-meslek mensubu) için çok yerinde bir ihtiyaç, ancak amacı doğrultusunda uygulanmadıktan sonra olumlu bir sonuç da alınamıyor. Bu süre içerisinde mükellefin ve meslek mensuplarının başta muhasebesel vergi ödevleri durmuyor, kapsama giren konulara bakıldığında, zaten ilgili beyannameler mali tatil olmazsa da her ayın 20’sinden sonra beyan ediliyor ve ödemeler de buna bağlı yapılıyordu. Mali tatilin kapsama alanının genişletilmesi, 20 günlük sürenin en az 25 güne çıkarılması, ilave beş günlük süre ile beyan ve ödemelerin ise ilgili aym son gününde yerine getirilmesi, adli tatilde olduğu gibi mali tatil sürecinde de Maliye’de nöbet sistemi ile acil ve olağanüstü haller dışında işlem yapılmaması gibi beklentiler de bulunuyor.

Görüldüğü gibi, mali tatilde vergi dairesinin de tatile girdiği anlamına gelmemekte olup mali tatil boyunca vergi daireleri tüm birimleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Mükelleflerin başta muhasebe ve vergi ödevleri ile SGK kapsamındaki sorumlulukları devam ediyor. Meslek mensupları ise, mali tatilden yararlanarak tatil yapamıyor, görevlerini diğer aylardaki gibi yapmaya devam ediyor.

TALHA APAKBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu