Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

172 reform 44 büyük vaat

64’üncü hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda 112 reform ile 44 vaadi takvime bağladı. Üç, altı ve 12 aylık hedeflerin olduğu Eylem Planı’ndaçiftçiden sanayiciye, çalışandan emekliye toplumun tüm kesimleri için reform ve destekler . bulunuyor…


BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, 64’üncü hükümetin ilk yılında yapacağı icraatları ve reformları takvime bağlayan 2016 Yılı Eylem Planı’nı açıkladı. Gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar karşılıksız nakdi destek verilecek,100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği süreci başlatılacak. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla bu krediye yüzde 85 kefalet imkanı sağlanacak. Lisans öğrencilerinin burs ve kredi miktarı 400 TL’ye çıkarılacak. Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla “çeyiz hesabı” uygulaması başlatılacak. Gençlere çeyiz hesabında biriktirilen paranın yüzde 20’si oranında destek sağlanacak. Gençler gibi esnafın da unutulmadığı görülüyor. Esnafa 30 bin TL faizsiz kredi desteği uygulamasına başlanacak.

64’üncü hükümet

Öte yandan işletme büyüklüğü 5 dönümün altında olan meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri, tıbbi aromatik bitki yetiştiricisi çiftçileri desteklemeye yönelik düzenlemelerle ilgili tüm kararlar da çıkarılacak. Çiftçilere seraların modernizasyonu için faizsiz kredi desteği uygulamasına başlanacak. Seralara ticarethane fiyatı yerine sulama suyu elektrik fiyat uygulaması başlatılarak seracılık maliyeti düşürülecek.

3 AYDA HAYATA GEÇİRİLECEK İCRAATLAR

Üç ay içinde tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ilave bin 200 TL verilecek. Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak.

65 yaş aylığı alan yaşlıların, kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarında kesinti ve duraksama olmayacak. KOBİ’lerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerim devlet karşılayacak. 51 ilde uygulanan yüzde 6 işveren sigorta pirimi indiriminde esas alman 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin TL’ye kadar kazançlarından hesaplanan vergisi alınmayacak. Sosyal destek alanların istihdamında, işveren sigorta primi desteklenecek.

KONUT HESABI UYGULAMASI

Üç ay içinde muhtarların 950 TL olan maaşı bin 300 TL olacak.

Polislerin ve uzman erbaşların ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak. Astsubay emeklilerinin 2003 yılı öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları tamamlanacak. Askeri öğrencilerin harçlığı 400 TL olacak. Er ve erbaşların harçlığı 30 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek. Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak.

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkanı sağlanacak. Kırsal kalkınma destekleri 81 ilde yaygınlaştırılacak. Yurtdışın-da yaşayanların askerlik bedeli 6 bin eoru’dan bin euro’ya düşürülecek. Konut hesabı uygulaması başlatılacak. Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 25 peşinat biriktirenlere yüzde 15 kamu katkısı sağlanacak. Emekliler ve dar gelirliler, 250 TL taksitle konut sahibi olacak.

DOĞUM İZNİ KIDEMDEN

Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere devlet memurları kanunu ve iş kanununda gerekli değişiklikler yapılacak. Ücretsiz doğum izninde geçen süreler memuriyet kıdeminden değerlendirilecek. Çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

YENİ İŞ KURAN GENÇLER

Öğrenim gören gençlerin pasaport harcı kaldırılacak. Yeni iş kuran gençlere üç yıl gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. Lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası giderleri, devlet tarafından karşılanacak. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin TL karşılıksız destek verilecek.

Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılacak. Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak.

Eylem Planı’na göre yapılacak reform ve icraatları takvimlerine bağlı olarak şöyle özetleyebiliriz:

GAYRİMENKULDEN KAMUYA PAY

Eylem Planı’nda 172 başlıkta toplanan reformlardan 20’si ilk üç ayda gerçekleştirilecek. Plan’a göre hükümet, 21 Mart’a kadar Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, siyasetin finansmanında şeffaflığı artıracak. İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay almasını sağlayacak mevzuat çalışması yapılacak.

YENİ ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

Yine üç ay içinde çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak adımlar atılacak. Bu çerçevede işgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecek.

Esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek. Yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecek. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak. Gerek 3’lü danışma kurulunda, gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konu sonuçlandırılacak.

TAŞERONA DÜZENLEME

Kamuoyunda taşeron olarak bilinen alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının belirleneceği düzenleme yapılacak. İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası getirilecek.Öncelikli Dönüşüm Programları’nı etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak.

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU

Hükümetin altı ay içinde gerçekleştirileceği reformlar arasında 80 eylem planlanmış bulunuyor. Plana göre 21 Haziran’a kadar elektronik ticaret geliştirilecek, elektronik ticarette güveni teminen “güven damgası sistemi” kurulacak.

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak. Vergi Usul Kanunu güncellenecek. Enerji verimliliğini teşvik edici vergisel düzenlemeler yapılacak.

TAŞIT ENVANTERİ

Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeni bir taşıt kanunu çıkarılacak. Kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim yeri tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılacak.

KANAL İSTANBUL’A DÜZENLEME

21 Haziran’a kadar büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek. Arazileri büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği verilecek.

Arazilerini birleştirip, büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturan çiftçilere özel destekler verilecek. Kanal İstanbul’un yapımı ve işletilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılacak.

BÜROKRASİ AZALTILACAK

Yatırımların önündeki idari, teknik zorluk ve engellerle ilgili kurum, kuruluş ve kurulların da görüşleri alınarak tespit edilecek, bunları önleyici düzenlemeler yapılacak. Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisini düzenleyen mevzuattaki tüm iş süreçleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber incelenecek. Çözüm getirilecek.

LİSANS, RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİ

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde arsa maliyetlerini azaltacak yeni mekanizma kurulacak. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak. Patent Kanunu çıkarılacak. Eneıji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak. Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek.

KAMU PERSONEL REJİMİ

Bir yıl içinde yapılacak reformlar, 70 eylemden oluşuyor. 21 Aralık 2016’ya kadar bitirilmesi planlanan eylemler arasında temel hak ve hürriyetler başlığında yeni bir Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Sivil Toplum Kanunu, Devlet Sırrı Kanunu’nun çıkarılması yer alıyor.

Plana göre bir yıl içinde hükümet Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu’nu güncelleyecek. Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak. Hazine mülkiyetindeki taşınmaz envanteri geliştirilecek. Damga Vergisi Kanunu yenilenecek. Kamu İhale Kanunu güncellenecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Kamu Personel Rejimi yenilenecek. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecek.

KOBİ DESTEKLER

KOBl’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak. Dahilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek. Şeker piyasası yeniden yapılandırılacak. Finans ve bilişim başta olmak üzere diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için tedbirler alınacak. İleri teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek. Sosyal Yardım Kanunu çıkarılacak, bütünleşik bir sosyal destek sistemi kurulacak. Çıraklık eğitiminin altyapısı geliştirilecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu