Haberler

Şirketlere Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri Destekleri

Ekonomi Bakanlığı’nın firmaların yurtdışı pazarlama faaliyetlerini desteklemek amacıyla verdiği desteklerden biri de Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği. Bu destek Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler, işbirliği kuruluşları ve organizatör kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsıyor. Yani desteğin amaçlan, yurtdışı pazarlamayı desteklemek, pazar çeşitlemesi yaratmak, bilimsel kaynaklara dayalı pazarlama stratejilerine ilişkin çalışma verilerini desteklemek, elektronik eşleştirme ve müşteri bulma faaliyetlerini geliştirmek, ayrıca çeşitli ülkelere grup olarak pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunmak ve toplu alım heyetlerinin organizasyonuyla sektörün tanıtımı yapmak, potansiyel alıcıları ülkemize getirmek olarak sıralanabilir. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar,

yeni ufuklar

A- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği B- Rapor ve Danışmanlık Desteği C- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği


A) YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Desteğin dört başlığından ilki olan “Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği” firmaların yurtdışmda yaptığı pazarlama faaliyetlerini desteklemeye dönük bir işleve sahip. Destekten Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif, şitketler faydalanabiliyor. Sınai veya şirketlerce gerçekleştirilen yurtdışıpazar araştırması gezilerine ilişkin yüzde 70 oranında ve yurtdışı araştırması gezisi başına en fazla 7500 dolara kadar destekleniyor. Her şirketin bir yılda en fazla on yurtdışı pazar araştırması gezisi destek alabiliyor. Bu arada sahip olduğunuz bu on başvuru hakkının, başvuru tarihiniz değil, pazar araştırmasını yaptığınız tarih olarak değerlendirildiğini de not edelim.

Peki destek kapsamında neler var? Temel olarak bir şirketten, yurtdışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla iki şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında. Ulaşım giderleri içinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi smıfi uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 dolan aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, bir şirket günlük 40 dolar araç kiralama harcaması yapıyorsa 28 dolar destek alıyor, bu masraf 150 dolarsa destek 50 dolar olarak hesaplanıyor. Konaklama giderleri ise araştırma yapılan süre içinde, şirket başma günlük 300 dolan geçmemek kaydıyla karşılanıyor.

YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI GEZİSİ KAPSAMINDA FUAR ZİYARETLERİ DE GERÇEKLEŞEBİLİR, AMA YALNIZCA FUAR ZİYARETİ YAPILAN GEZİLER DESTEKLENMİYOR.

Önemli uygulama başlıkları

– Yurtdışı pazar araştırması gezisi için aynlan süre en az iki, yol hariç en fazla on gün olabilir. Buradaki iki günden, en az iki gün araştırma yapılması zorunluluğunu anlıyoruz.

– Sürenin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve dönüş tarihleri esas alınıyor.

– On günü aşan bir gezide, sürenin makul olması kaydıyla giderlerin ilk on günlük kısmıyla Türkiye’ye dönüş gideri destekleniyor.

– Araştırmanın her bir günü için birbirinden farklı en az bir şirket, kurum vs. ya da onun birimleri ile görüşme yapılmalı. Yolculuk seyahat başlangıç günü ve resmi tatiller hariç dışındaki görüşme yapılmayan günler için giderler karşılanmıyor.

– Görüşme yapılmayan şehirlere geçiş esnasındaki ulaşım giderleri destek kapsamı dışında.

– Gezinin yapıldığı ülkeyle coğrafi yakınlık koşulunun sağlandığı durumlar dışında, görüşme yapılmayan bir ülkeye gidilmesi durumunda destekten ya-rarlanılamıyor.

– Bir yıl içinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurtdışı pazar araştırması gezisi destekleniyor.

– Yurtdışı pazar araştırması birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla üç ülkede de yapılabilir.

Neler desteklenmiyor?

İhracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurtdışı geziler destekten yararlanamıyor. Bunun dışında grup seyahati veya yurtdışı toplantı, sergi, konferans gibi organizasyonlar da destek kapsamı dışında. Diğer yandan destek kapsamında fuar ziyaretleri de gerçekleştirilebilmekle birlikte, sadece fuar ziyaretine dönük geziler desteklenmiyor. Yurtdışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stantla katılan ve Yurtdışmda Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamındaki fuar katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunan şirketler, bu destekten yararlanamıyor.

Başvuru ve ödeme

Şirketlerin destek başvurularını başvuru belgeleri listesinde belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapmaları gerek. Başvuru, şirketlerin yerleşik olduğu şehre göre Ekonomi Bakanlığı ya da bakanlığın bölge müdürlüklerine yapılıyor.

B) RAPOR VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

İkinci başlığımız, şirketlerin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlatacakları raporlarla, şirket satın alımlanna ilişkin olarak alacakları danışmanlık hizmetlerini desteklemek amacını taşıyor. Destekten şirketler ile işbirliği kuruluşları yararlanabiliyor. Destek, sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı rapor satm alım-larma ilişkin giderler ile yabancı şirket alımlanna yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri kapsıyor. Şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları içinse yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolara kadar destekten faydalanmak mümkün.

Peki rapor ve danışmanlık hizmetleri kimden alınır? Rapor için, Türk Ürünlerinin Yurtdışmda Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALIT-Y@’nin Desteklenmesi Hakkmdaki Tebliğ’e ilişkin yetkilendirilmiş birinci ve ikinci grup danışmanlık firmaları ile daha önce uluslararası nitelikte benzer raporlar hazırlama hizmeti gerçekleştirmiş olmak kaydıyla bakanlığın uygun gördüğü diğer kuruluşlar doğru adresler. Danışmanlık için ise yine aynı tebliğe ilişkin yetkilendirilmiş birinci ve ikinci grup danışmanlık firmaları ile yurtdışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarına gidilebilir.

SATIN ALINAN RAPORLARIN ALIM TARİHİ İTİBARİYLE EN FAZLA İKİ YILLIK OLMASI GEREK. HER İKİ DESTEKTEN FAYDALANMAK İÇİN “ÖN ONAY BAŞVURUSU” YAPMAK LAZIM.

Önemli uygulama başlıkları

– Satm alman raporların alım tarihi itibariyle en fazla iki yıllık olması gerek.

– Her iki destekten faydalanmak için “Ön Onay Başvurusu” yapmak lazım.

– Sınai veya ticari şirketler ile işbirliği kuruluşlarının rapor ve danışmanlık desteği ön başvurularını Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Dairesi’ne yapmaları ve bakanlığın ön onayını almaları şartı aranıyor.

– Ön başvuru esnasında hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce hazırladığı raporlardan örnek ya da hazırlanacak raporun taslağının ibraz edilmesi de gerekiyor.

Faaliyet sonrası başvuru ve ödeme

Şirketler ve işbirliği kuruluşları destek başvurularını ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Dairesi’ne yapıyor.

C) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Şirketlerin, bakanlık koordinasyonunda ve organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları bu başlık altında destekleniyor. Destekten şirketler ve organizatör kuramlar yararlanabiliyor. Organizatör kuruluş tanımı ise Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunu ifade ediyor.

Sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde üç tür gider destekleniyor. Bunlar, ulaşım, konaklama ve tanıtım, organizasyon giderleri.

Kısaca bakalım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde ise davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla iki kişinin, ayrıca organizatör kuruluşun en fazla iki çalışanının, uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri destek kapsamında.

Yine sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde ise davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 doları geçmemek kay-dıyla konaklama giderlerini destek karşılıyor.Tanıtım ve organizasyon giderleri başlığı altında ise tercümanlık giderleri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı tanıtım giderleri, halkla ilişkiler giderleri ile katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderlerini görüyoruz.

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ İLE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE ÜÇ TÜR GİDER DESTEKLENİYOR. BUNLAR, ULAŞIM, KONAKLAMA VE TANITIM, ORGANİZASYON GİDERLERİ. BİR TAKVİM YILINDA BİR ORGANİZATÖR KURULUŞUN YAPTIĞI EN FAZLA BEŞ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ON ALIM HEYETİ DESTEKLENİYOR.

Önemli uygulama başlıkları

– Bir takvim yılında bir organizatör kuruluşun yaptığı en fazla beş sektörel ticaret heyeti ve on alım heyeti destekleniyor.

– Yurtiçinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenmesi için, bedelsiz ihracat yoluyla yurt-dışma gönderilmeleri gerekiyor

-10 bin doların üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmeler de ibraz edilmeli.

– Sektörel ticaret heyetlerine aynı sektörde veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katılabiliyor.

– Programlarda Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinden en az sekiz şirketin, diğer illerden en az on şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye almıyor.

– Alım heyeti programlarında yurtdı-şından getirilecek firma sayısında bir sınırlama ise yok.

– Organizatör kuruluşların, ön başvuru belgeleri ekleriyle birlikte program başlangıç talihinden en az üç ay önce Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne ön başvuruda bulunmaları gerekliyor. Firmalar 15 gün öncesine kadar, sektörel ticaret heyeti programlarına katılım sağlayabiliyor.

Faaliyet sonrası başvuru ve ödeme

Organizatör kuruluş, programların sonrasında, ilk ödeme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde doğrudan Veya posta ile Ekonomi Bakanlığı’na başvuruyor.

ORTAK NOKTALAR NELER?

Destek kapsamındaki tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekli. Banka onaylı EFT, SVVIRT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresinin aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak uygun. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.

İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama ve ödeme belgeleri ile sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekiyor.

Desteklerden yararlanmak için başvurular, ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içinde doğrudan veya posta ile yapılmalı.

Başvuru sahiplerinin eksik bilgi ve belgelerini, eksik belge bildirim yazısından itibaren en geç üç ay içinde tamamlamaları gerekiyor.

D) E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

2011/1 SAYILI TEBLİĞİN 13. MADDESİ UYARINCA NİHAİ TÜKETİCİYE YÖNELİK OLMAYAN E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİ ŞİRKETLER İÇİN YÜZDE 70 ORANINDA VE YILLIK EN FAZLA 10 BİN DOLARA KADAR DESTEK SAĞLANIYOR.

Teknoloji çağındayız, haliyle e-ticaret uygulamaları Ekonomi Bakanlığı’mn destek ajandasında önemli bir yer tutuyor. Bu başlıkta firmaların nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyeliklere yönelik desteği görüyoruz.

Destekten Türk Ticaret Kanıınünun 136. maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler yararlanabiliyor.

2011/1 sayılı Tebliğin 13. maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 10 bin dolara kadar destek sağlanıyor.

DESTEKTEN ŞİRKETLER EN FAZLA BEŞ E-TİCARET SİTESİ İÇİN VE E-TİCARET SİTESİ BAŞINA EN FAZLA ÜÇ YIL BOYUNCA YARARLANABİLİYOR.

Önemli uygulama başlıkları

– Destekten şirketler en fazla beş e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla üç yıl boyunca yararlanabiliyor.

– Destekten yararlanmak için, en az bir yabancı dilde yayımlanan bir internet sitesine sahip olunması şart.

– Şirketlerin üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığından ön onay almış olması gerekiyor. Ön onaydan önce siteye üye olunması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmıyor.

– Hizmet alınan sitelerce düzenlenen faturaların hizmet süresinin en çok bir yıllık olması gerekiyor.

– E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerinin destek kapsamı dışında olduğunu da hatırlatalım.

Peki e-ticaret sitesinin ön onay mekanizması nasıl işliyor? İlgili e-ticaret sitesi ön onay almamışsa şirketlerin “Ön Onay Başvuru Formu” ve “E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu” ile, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Dairesi’ne başvurmaları yeterli. İkinci olarak ise, site EK D-5’te, yani E-Ticaret Sitesi Ön Onay Kriterleri’nde belirtilen koşullar esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Ön onay verilip verilmediğini bakanlığın resmi internet sitesinden takip etmek mümkün.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu